ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

17 กันยายน 2558

พิธีแสดงมุทิตาคารวะ
ครูเกษียณอายุราชการ

11 สิงหาคม 2558

ฆีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
วันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2558

โครงการเทิดพระเกียรติ
"วันแม่แห่งชาติ"
เพลงเพื่อแม่ Music foe MOM

8-9 สิงหาคม 2558

ค่าย Life Skill ค่ายทักษะ
นักเรียน English Program
มัธยมศึกษาปีที่ 1

6 สิงหาคม 2558

เปิดโลกอาเซียน Discover Asean
"เพลงอาเซียน The Asean Musical"

28 กรกฎาคม 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

25-26 กรกฎาคม 2558

ประชุมผู้ปกครอง โครงการชุมชน
สร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์
บ้าน-โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2558

17 กรกฎาคม 2558

ประชุมสัมมนา โครงการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

8 กรกฎาคม 2558

รับการประเมินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

3-5 กรกฎาคม 2558

อบรมและพัฒนาครูโรงเรียน
ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์
รักองค์กร ครั้งที่ 3 "
ณ วังยางรีสอร์ทโฮเทลแอนด์สปา
อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี

23-26 มิถุนายน 2558

พระอัจฉริยภาพทางภาษา
ค่านิยม 12 ประการ ผ่านวรรณกรรมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

20-21 มิถุนายน 2558

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนต่อด้าน
ยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข
กลุ่มเพื่อนเพื่อเพื่อนและสารวัตรนักเรียน
ครั้งที่ 22

19 มิถุนายน 2558

พิธีประทานเข็มฯมอบเกียรติบัตร
รางวัลความดี มอบทุนการศึกษา
พิธีแสดงมุทิตาคารวะ
คุณหญิงสุชาดา ถิรัวัฒน์

18 มิถุนายน 2558

พิธไหว้ครู โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2558

16 มิถุนายน 2558

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รอบเกาะรัตนโกสินทร์

15 มิถุนายน 2558

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และหล่อเทียนพรรษา
ปีการศึกษา 2558

10 มิถุนายน 2558

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2558

29 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

28 พฤษภาคม 2558

การเลือกตั้งประธานคณะสี
ปีการศึกษา 2558

27 พฤษภาคม 2558

พิธีเปิด Safety Zone T.U.P
เตรียมพัฒน์ รักความปลอดภัย
พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ประธานพิธีเปิด

25 - 26 พฤษภาคม 2558

การประชุมปฏิบัติการสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คุณไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เป็นประธาน

7- 8 พฤษภาคม 2558

ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

26 เมษายน 2558

โครงการอบรมอาสาจราจร
ภายใต้โครงการ
"เตรียมพัฒน์รักความปลอดภัย"
( Safety Zone TUP )

31 มีนาคม 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร และ
รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2557
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

25 - 26 มีนาคม 2558

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม
การบริหารและการจัดการศึกษา
ตามระบบ PDCA
ปีการศึกษา 2558

18 มีนาคม 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

17 มีนาคม 2558

โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอน
เรื่อง เทคนิคการปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในชั้นเรียนรวม และ การจัดการ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษ

16 มีนาคม 2558

การประชุมสัมมนาโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพครู สู่คุณภาพผู้เรียน สหวิทยาเขตศรีนครินทร์

12-13 มีนาคม 2558

นิทรรศการหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งโครงงาน
"การค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทุกคน"
OCOP 2014 The Best Discoveries
for All

20 กุมภาพันธ์ 2558

งานดื่มน้ำชาการกุศล
เพื่อหารายได้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2558

งานทำบุญครบ 37 ปี ต.อ.พ.
และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

5 กุมภาพันธ์ 2558

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย ระหว่าง โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กับ
ราชบัณฑิตยสถาน

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888