ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
22 สิงหาคม 2557

โครงการ รักลูก รักษ์โลก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปลูกปะการัง
ปล่อยลูุกปูม้าสู่ท้องทะเล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2557
ณ หาดเตยงาม นาวิกโยธิน
จังหวัดชลบุรี
16-17 สิงหาคม 2557

ประชุมผู้ปกครอง โครงการชุมชน
สร้างสรรคประสานสัมพันธ์ 
บ้าน - โรงเรียน
14 สิงหาคม 2557

พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัล
โล่ และเกียรติบัตร

ประจำปีการศึกษา 2557
8 สิงหาคม 2557

ฑีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
8 สิงหาคม 2557

TUP ASEAN
เตรียมพัฒน์ เตรียมพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
เทิดไท้ องค์ราชันย์
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
4 สิงหาคม 2557

การประชุมสัมมนา
โครงการส่งเสริมครู
สู่ความสามารถในการพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีทักษะในศควรรษ
ที่ 21 สหวิทยาเขตศรีนครินทร
28 กรกฎาคม 2557

การนิเทศภายใน
การเขียนโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การตรวจสอบ PDCA
28 กรกฎาคม 2557

คณะผู้บริหารโรงเรียน
สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
ประชุมทำข้อตกลง MOU
เพื่อร่วมมือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
8 กรกฎาคม 2557

สืบทอดพระพุทธศาสนา
ถวายเทียนพรรษา
ณ วัดกระทุ่มเสือป่า
8 กรกฎาคม 2557

English Cometition 2014
3 กรกฎาคม 2557

กิจกรรม Freedom in school
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 6
23-27 มิถุนายน 2557

กิจกรรมวันภาษาไทย
อัจฉริยภาพองค์ภูมี
กวีแก้วสุนทรภู่ เชิดชูภาษา
ล้ำค่าวรรณกรรม
20 มิถุนายน 2557

พิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้
แห่งเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
T.U.P.Edutainment Park
20 มิถุนายน 2557

พิธีแสดงมุทิตาคารวะ
คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
เนื่องในโอกาส
อายุครบ 90 ปี
19 มิถุนายน 2557

พิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ
18 มิถุนายน 2557

กิจกรรม เสพติดชีวิตไร้ค่า
เล่นกีฬาชีวาสดใส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
13 มิถุนายน 2557

พิธีหล่อเทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2557
12 มิถุนายน 2557

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
นักเรียนมัธยฒสึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2557
11 มิถุนายน 2557

เลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
9 มิถุนายน 2557

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2557
5-7 มิถุนายน 2557

การอบรมพัฒนาครูของ
โรงเรียนในเครือเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ
"เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
ครั้งที่ 2 ณ คำแสด ริเวอร์แคว
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
5 มิถุนายน 2557

กิจกรรมรณรงค์ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
15 พฤษภาคม 2557

อบรมพัฒนาบุคลากร
ก่อนเปิดภาคเรียน
ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
12 พฤษภาคม 2557

โครงการพัฒนาครูผู้สอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และครูบรรจุใหม่ เรื่อง
การคัดกรองนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ และ
ทักษะที่จำเป็นในการจัดการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่มีควรามต้องการ
พิเศษ
พฤษภาคม 2557

โครงการส่งเสริมโอกาส
แลกเปลี่ยนที่เรียนนักเรียน
ในเครือเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ
8 พฤษภาคม 2557

ปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
7 พฤษภาคม 2557

ปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5 พฤษภาคม 2557

ประชุมผู้ปกครอง และ
ระดมทรัพยากร
3 พฤษภาคม 2557

มอบตัวนักเรียน และ
ประชุมผู้ปกครอง
30 เมษายน - 1พฤษภาคม 2557

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
นิเทศ กำกับ ติดตามการบริหาร

และการจัดการศึกษาตามระบบ
PDCA ปีงประมาณ 2557
ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888