ภาพกิจกรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
27 กันยายน 2555

ครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาคารวะครูที่เกษียณอายุราชการ
และครูเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด โดยมี
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เป็นประธานและนายสมพร สังวาระ ผู้อำนวยการ
รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
ร่วมในงานมุทิตาจากดวงใจ ด้วยอาลัยวันอำลา
ในวันที่ 27 กันยายน 2555
25 กันยายน 2555

คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
เข้ารับการอบรมบุคลากร เรื่อง โรงเรียนต้นแบบ
การเรียนร่วมสู่เรียนร่วม โดยมี นายภักดี คงดำ
ผู้อำนวยการ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เป็นประธาน ในวันที่ 25 กันยายน 2555
กันยายน 2555

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้จัดโครงการประเมิน 5ส
ของแต่ละกลุ่มงาน
วันที่ 14 กันยายน 2555

โรงเรียนเตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมต้อนรับ
คณะโรงเรียนและครูจำนวน 44 คน
จากโรงเรียน SMA Negeri 1 Gresik
เมือง Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้เดินทางมาประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 เพื่อลงนามในบันทึก
ความเข้าใจร่วมกัน (MOU)ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดม-ศึกษาพัฒนาการกับโรงเรียน SMA
Negeri 1 Gresik

วันที่ 13 กันยายน 2555

ครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาคารวะครูที่เกษียณอายุราชการ
และครูเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด โดยมี
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เป็นประธานและนายสมพร สังวาระ ผู้อำนวยการ
รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
ร่วมในพิธี ในวันที่ 13 กันยายน 2555

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 9 สิงหาคม 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาฯและ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯจัดพิธีมอบ
ทุนการศึกษา รางวัล โล่ และ
เกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2555
โดยมี คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ในวันที่
9 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2555
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณ
ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้่นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการทาง
วิชาการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน
บูรณาการสู่อาเซียน "OCOP
TOWARDS WORLD CLASS
With ASEAN PERSPECTIVES
2012" โดย คุณหญิงสุชาดา
ถิระวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารโรงเรียนเครือข่าย
โรงเรียนสหกิจ ร่วมกันให้การต้อนรับ
และเยี่ยมชมนิทรรศการ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2555

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 1 สิงหาคม 2555
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน รว่มกัน
ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2555

วันที่ 13 กรกฎาคม 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้จัดตั้งธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้รู้จัก
การประหยัด อดออมโดยได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารออมสิน
และได้ทำพิธีเปิด "ธนาคารโรงเรียน"
ในวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2555
โดยนายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ลงนามข้อตกลง ร่วมกับ
นายธงชัย ชีวะการ
ผู้จัดการธนาคารออมสินเขตพระโขนง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2555
ขอแสดงความยินดีกับ
นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น
ประจำปี 2554 จังหวัดกรุงเทพฯ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต2จากสมาคม รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แห่งประเทศไทย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 3 กรกฎาคม 2555
นายภักดี คงดำผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็น
ประธานในพิธีแสดงตนเป็น
พุทธมามกะและหล่อเทียนพรรษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2555 วันที่ 3กรกฎาคม
2555 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2555
ในวันที่ 2,3,5 และ 6 กรกฎาคม
2555 โรงเรียนในโครงการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้แบบสหกิจของโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้แก
โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ
โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
โรงเรียน วัดปากบ่อ และโรงเรียน
วัดใต้ ได้มาศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 1 กรกฎาคม 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนในการ
จัดการแสดง ในพิธีเปิด
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
ลูกเสือไทย วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม
2555 มีลูกเสือ และเนตรนารี ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมแสดง
ทั้งสิ้น 1000 คน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 28 มิถุนายน 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกและแสดงความเคารพและบูชาพระคุณครู พร้อมทั้งมอบเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณท์ดี
วันที่ 26 มิถุนายน 2555
ครูและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมบริจาคโลหิต
ถวายแม่ของแผ่นดินในโครงการ
"น้อมจิต บริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติมหาราชินี 80 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย " เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 25-27 มิถุนายน 2555
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัมนาการ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ภาษาไทย " ภาษาสร้างสรรค์ วรรณกรรมพื้นบ้าน บูรณาการสู่อาเซียน " ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2555 มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย สาธิตกิจกรรมการละเล่นไทย การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และชมศิลปะการแสดงลิเก
วันที่ 21 มิถุนายน 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้จัดพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
สำหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปี
การศึกษา  2555 โดยมี
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เป็นประธาน
ในพิธี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 20 มิถุนายน 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดย ชมรมรวมน้ำใจพระเกี้ยวน้อย

ได้จัดพิธีมอบเกียรติคุณบัตรประทาน

และพิธีแสดงมุฑิตาคาระวะ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์

วันที่ 18 มิถุนายน 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ได้กำหนดให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนไปศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการตามโครงการพัฒนา
บุคลากร ประจำปี 2555
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ต่างๆ รวมทั้งด้านการจัดการเรียน
การสอนในหลายรูปแบบ
วันที่ 5 มิถุนายน 2555
คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
และปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อม 5 มิถุนายน 2555
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการ    กล่าวให้โอวาทและมอบ

ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบ
ความสำเร็จในการศึกษา และนำชื่อเสียงมาสู่
โรงเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาวบัณฑิตา  แซ่โล้
2. นางสาวนนลณีย์  ลัทธศักดิ์ศิริ
3. เด็กชายอภิชาตเมธี  โชติรัตนพิทักษ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการ  นายสุรเดช กาญจนประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ นอ.มล.เฉกฉันท์ เกษมสันต์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ อดีตผู้บริหาร คณะครูและสมาชิกชมรมศิษย์เก่า ร่วมทำบุญเปิด
อาคารทำการของสมาคมศิษย์เก่า TUPA
ณ บริเวณหลังอาคาร 10
วันที่ 30 มีนาคม 2555
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการ คณะผู้บริหารและคณะครู ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเรียนดี
แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6
ประจำปีการศึกษา 2554 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2554
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โดยมี คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ เป็นประธานในพิธี
และมีหม่อมหลวงเฉกฉันต์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
นายกสมาคมผู้ปกครองและคร ูฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


วันที่ 27-29 มีนาคม 2555
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม การบริหารและจัดการศึกษา ตามระบบ PDCA กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร นิเทศ กำกับ ติดตาม ปีงบประมาณ 2555
ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วันที่ 25-29 มีนาคม 2555
งานโสตทัศนศึกษา ได้จัดค่ายโสตพัฒนศึกษา ระหว่าง
วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-
พัฒนาการ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรและศูนย์ศิลปชีพระหว่าง
ประเทศ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วันที่ 1 มีนาคม 2555
นายภักดี คงดำ ผู้อำนวยการโรงเรียน-

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นตัวแทนรับมอบเงินจากสมาคมนักเรียนเก่า

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรม "คืนสู้เหย้านักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ"

 


 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888