ยินดีกับศิษย์เตรียมพัฒน์คนเก่ง

" นายอภิชาติเมธี     โชติรัตนพิทักษ์"

เหรียญเงินฟิสิกส์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2558 ประเทศอินเดีย

8 กรกฎาคม 2558

รับการประเมินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

3-5 กรกฎาคม 2558

อบรมและพัฒนาครูโรงเรียน
ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์
รักองค์กร ครั้งที่ 3 "
ณ วังยางรีสอร์ทโฮเทลแอนด์สปา
อ.ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี

23-26 มิถุนายน 2558

พระอัจฉริยภาพทางภาษา
ค่านิยม 12 ประการ ผ่านวรรณกรรมไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

20-21 มิถุนายน 2558

ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนต่อด้าน
ยาเสพติด โรคเอดส์ และอบายมุข
กลุ่มเพื่อนเพื่อเพื่อนและสารวัตรนักเรียน
ครั้งที่ 22

19 มิถุนายน 2558

พิธีประทานเข็มฯมอบเกียรติบัตร
รางวัลความดี มอบทุนการศึกษา
พิธีแสดงมุทิตาคารวะ
คุณหญิงสุชาดา ถิรัวัฒน์

18 มิถุนายน 2558

พิธไหว้ครู โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2558

16 มิถุนายน 2558

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รอบเกาะรัตนโกสินทร์

15 มิถุนายน 2558

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และหล่อเทียนพรรษา
ปีการศึกษา 2558

10 มิถุนายน 2558

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2558

 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th