9 มกราคม 2558

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ จัดกิจกรรม
ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ และ
วันเด็กแห่งชาติ

17 ธันวาคม 2557

คณะผู้บริหาร ครู ผูั้ปกครอง
นักเรียน เข้าเยี่ยมนักเรียน
ที่ถูกทำร้ายโจรกรรม
ณ โรงพยาบาลวิภาราม

และเข้าประชุมกับตัวแทน
ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาวิธีในการป้องกัน

12 ธันวาคม 2557

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ทัศนศึกษา ณ โรงละคร
สยามนิรมิตร
12 ธันวาคม 2557

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
57 พรรษา ณ อำเภอเมือง
จังหวัด นครนายก
7-9 ธันวาคม 2557

การประชุมสัมมนา
โครงการพัฒนาบุคลการ
โรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
สู่ความเป็นเลิศ
ณ โรงแรมสตาร์
จังหวัด ระยอง
25 พฤศจิกายน 2557

เทิดไท้องค์ราชันย์
การประกวดขับร้อง
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง
ลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
โรงพยาบาลศิริราช

20 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา-
พัฒนาการ
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
นายธีระพงศ์ นิยมทอง
13 - 14 พฤศจิกายน 2557

การแข่งขันกีฬา
ระหว่างคณะสี
ประจำปี 2557
6 พฤศจิกายน 2557

ประเพณีสืบสาน
วัฒนธรรมไทย
"วันลอยกระทง"
ประจำปี 2557
29 - 31 ตุลาคม 2557

กิจกรรมค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี
ประจำปี 2557
อำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th