19 มิถุนายน 2558

พิธีประทานเข็มฯมอบเกียรติบัตร
รางวัลความดี มอบทุนการศึกษา
พิธีแสดงมุทิตาคารวะ
คุณหญิงสุชาดา ถิรัวัฒน์

18 มิถุนายน 2558

พิธไหว้ครู โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2558

16 มิถุนายน 2558

ทัศนศึกษานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รอบเกาะรัตนโกสินทร์

15 มิถุนายน 2558

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และหล่อเทียนพรรษา
ปีการศึกษา 2558

10 มิถุนายน 2558

พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ
ปีการศึกษา 2558

29 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

28 พฤษภาคม 2558

การเลือกตั้งประธานคณะสี
ปีการศึกษา 2558

27 พฤษภาคม 2558

พิธีเปิด Safety Zone T.U.P
เตรียมพัฒน์ รักความปลอดภัย
พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
ประธานพิธีเปิด

25 - 26 พฤษภาคม 2558

การประชุมปฏิบัติการสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คุณไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เป็นประธาน

7- 8 พฤษภาคม 2558

ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th