16 กันยายน 2557

ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ
TO BE NUMBER ONE
เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557

22 สิงหาคม 2557

โครงการ รักลูก รักษ์โลก
รักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมปลูกปะการัง
ปล่อยลูุกปูม้าสู่ท้องทะเล
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2557
ณ หาดเตยงาม นาวิกโยธิน
จังหวัดชลบุรี
16-17 สิงหาคม 2557

ประชุมผู้ปกครอง โครงการชุมชน
สร้างสรรคประสานสัมพันธ์ 
บ้าน - โรงเรียน
14 สิงหาคม 2557

พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัล
โล่ และเกียรติบัตร

ประจำปีการศึกษา 2557
8 สิงหาคม 2557

ฑีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
8 สิงหาคม 2557

TUP ASEAN
เตรียมพัฒน์ เตรียมพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน
เทิดไท้ องค์ราชันย์
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
4 สิงหาคม 2557

การประชุมสัมมนา
โครงการส่งเสริมครู
สู่ความสามารถในการพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีทักษะในศควรรษ
ที่ 21 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
 
 
 

นายภักดี คงดำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th