นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นายประสงค์ เพริดพริ้ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางสาวสอาด อ่อนนิ่ม
หัวหน้างานวัดผล

 
นางสาวลินดา ธาราศานิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒


 
นางสาวจุรี ไม้จันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
นางกษมาพร ศิริเมฆา
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
งานประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง


 
นายสิทธิพงษ์ ปานนาค
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไข
สิ่งเสพติดและอบายมุข

 
นางสาวทัศนีย์ ธรรมโชดก
 
นางสาวกูอารีดา   ตูแวดอเล๊าะ
 
นายเจนรงค์ สอนบาล
 
 
นางเทวี พรหมรินทร์
 
นางสาวธิดารัตน์ ไพรวัลย์
     
 
นายสุขพัชร ทัติวงษ์
 
นายอรรถกร จงเกษม
 
 
นางสาวจิตรลดา สุขสวัสดิ์รัตนา
 
นายทนงศักดิ์ ตาปู่
   
 
นายดนัย ถิ่นจันทร์
 
นายศิริวัฒน์ ทองทับ
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888