นายสิทธิพงษ์ ปานนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไข
สิ่งเสพติด โรคเอดส์และอบายมุข


 
นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางเทวี พรหมรินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางสาวลินดา ธาราศานิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


 

นางสาวจุรี ไม้จันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
นางกษมาพร ศิริเมฆา

 
นายประสงค์ เพริดพริ้ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นางสาวทัศนีย์ ธรรมโชดก
 
นางสาวกูอารีดา   ตูแวดอเล๊าะ
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
 
นายเจนรงค์ สอนบาล
หัวหน้างาน To be number one
 
 
นางสาวธิดารัตน์ ไพรวัลย์
 
นายสุขพัชร ทัติวงษ์์
     
 
นายอรรถกร จงเกษม
 
นางสาวจิตรลดา สุขสวัสดิ์รัตนา
 
 
นายทนงศักดิ์ ตาปู่
 
นายดนัย ถิ่นจันทร์
   
 
นายศิริวัฒน์ ทองทับ
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888