นางสาวสุนิภา ยุวกิจนุกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นายประสงค์ เพริดพริ้ง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางสาวสอาด อ่อนนิ่ม
หัวหน้างานวัดผล

 
นางสาวลินดา ธาราศานิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒


 
นางสาวจุรี ไม้จันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
 
นางกษมาพร ศิริเมฆา
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
งานประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง


 
นายสิทธิพงษ์ ปานนาค
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไข
สิ่งเสพติดและอบายมุข

 
นางสาวทัศนีย์ ธรรมโชดก
 
นางสาวกูอารีดา   ตูแวดอเล๊าะ
 
นายเจนรงค์ สอนบาล
 
 
นางเทวี พรหมรินทร์
 

     
   
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888