ศูนย์ความเป็นเลิศ งานแนะแนว
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สถิติผลการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นม.3 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี 2559-2563 Click
สถิติผลการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นม.6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปี 2559-2563 Click

เชิญศิษย์เก่าลงทะเบียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ
ในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

คลิกเพื่อทำการลงทะเบียน

วิสัยทัศน์ 
      
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม สู่เป้าหมายการศึกษาและอาชีพยุคดิจิตอล 4.0 

  วัตถุประสงค์

เพื่อเชิญชวนศิษย์เก่าชาวเตรียมพัฒน์มาร่วมลงทะเบียนเวลา เพื่อเข้ามาพบปะรุ่นน้องในการสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และการเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ  ร่วมมือกันพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพแก่นักเรียนให้เป็นที่ยอมรับ
และประสบความสำเร็จ รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน

  

เป้าหมาย

                                               1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในด้านการศึกษาและอาชีพสู่ระดับอุดมศึกษา
                                               2. เพื่อวางแผนการศึกษาและอาชีพของนักเรียนสู่ยุคดิจิตอล 4.0
                                               3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกระดับชั้นสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

                                          1. สำรวจข้อมูลความต้องการการศึกษาต่อของนักเรียนในคณะต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา
                                          2. จัดทำฐานข้อมูลของศิษย์เก่าเพื่อประสานความร่วมมือในการเป็นวิทยากรแนะนำการศึกษา
                                               และอาชีพ ตามความต้องการของรุ่นน้องในกิจกรรม “พี่พบน้อง...ร่วมสานฝันสู่อนาคต”
                                          3. บริการสำรวจความสนใจ ความถนัดและวิเคราะห์ตนเอง โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ตนเอง
                                              วิเคราะห์บุคลิกภาพ และแบบทดสอบทางจิตวิทยา เป็นต้น
                                          4. บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
                                          5. บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคคลที่สนใจ
                                          6. บริการจัดอบรมการทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Portfolio)
                                          7. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์
                                              ฝึกการกล้าแสดงออก การพัฒนาตนเองด้วยจิตวิทยาเชิงบวก เป็นต้น