นางภัทรพร วงษ์ถาวร
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 
นางสาวภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์

 
นางสาวเรณุกา มีสุข
หัวหน้างานห้องสมุด
 

นางสาวชมพูนุช  สุนทรมนูกิจ

 

นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร


 
 
 
นางกษมาพร ศิริเมฆา
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
 
นายวิรัช ฆ้องวงษ์
งานพยาบาล

 
 
นางสาวสอาด อ่อนนิ่ม
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
และจัดทำสำมะโนนักเรียน
 
   
   
 

นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี

 
นางสาวสุธาสินี คำทะเนตร
หัวหน้างานบริหารการบัญชี
 
 
นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน
ครูการศึกษาพิเศษ
(ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง)
 
 
 

นางภัทรา เมฆานิมิตดี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

 
 
 
นายวีระวัช รัตนบุรี
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 

 

 
 
นายบุญเลิศ กล่อมจิตต์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

 
     
 
นางเทวี พรหมรินทร์
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
นางอภิรดี แสงอรุณ
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย
     
 
นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน์
หัวหน้างานหลักสูตรนักเรียนเรียนร่วม
 

     
งานแนะแนว
 
 

นางกาญจนา  นาคปัจฉิมสกุล

     

 
นางสาวศรินณา อ่องแช่ม
 

นางศลักษณ์ภร พลอยวงศ์

     
   
นางสาวอัญชิษฐา ว่องไวพิสิฐกุล
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888