นางภัทรพร วงษ์ถาวร
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 
 

 
นางสาวเรณุกา มีสุข
หัวหน้างานห้องสมุด
 

นางสาวชมพูนุช  สุนทรมนูกิจ

 

นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร


 
 
 
นางกษมาพร ศิริเมฆา
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
 
นายวิรัช ฆ้องวงษ์
งานพยาบาล

 
 
นางสาวสอาด อ่อนนิ่ม
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
และจัดทำสำมะโนนักเรียน
 
   
   
 

นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี

 
นางสาวสุธาสินี คำทะเนตร
หัวหน้างานบริหารการบัญชี
 
 
นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน
ครูการศึกษาพิเศษ
(ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง)
 
 
 

นางภัทรา เมฆานิมิตดี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

 
 
 
นายวีระวัช รัตนบุรี
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 

 

 
 
นางสาวทัศนาพร กันพรหม
ครูเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนโยบายและแผน

 
     
 
นายโอภาส ศิริปัญญาภรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หัวหน้างานรักษาดินแดน
งานจราจรงานสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวมยุรี เสมใจดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานแนะแนว,
งานพัฒนาหลักสูตร
     
 
นางปิยะดา ใจยศ
หัวหน้าคลินิกทักษะการดำรงชีวิต
หัวหน้างานหลักสูตรนักเรียนเรียนร่วม
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ม.ต้น
 
นางอภิรดี แสงอรุณ
หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย
     

 
นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน์
หัวหน้างานหลักสูตรนักเรียนเรียนร่วม
 

นางกาญจนา  นาคปัจฉิมสกุล

     

 
นางสาวศรินณา อ่องแช่ม
 

นางศลักษณ์ภร พลอยวงศ์

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888