นางภัทรพร วงษ์ถาวร
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 
นางสาวภารดี พิทยาวงศ์ฤกษ์

 
นางสาวชมพูนุช สุนทรมนูกิจ
หัวหน้างานห้องสมุด
 

นางสาวเรณุกา มีสุข

 

นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร


 
 
 
นางสาวกูอารีดา ตูแวดอเล๊าะ
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
 
นายวิรัช ฆ้องวงษ์
งานพยาบาล

 
 
นายภูมิมาส รักษ์วงศ์
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน
และจัดทำสำมะโนนักเรียน
 
   
   
 

นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี

 
นางสาวสุธาสินี คำทะเนตร
หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
 
 
นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน
ครูการศึกษาพิเศษ
(ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง)
 
 
 

นางภัทรา เมฆานิมิตดี
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

 
 
 
นายวีระวัช รัตนบุรี
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 

นายจิตรภาณุ พชรปกรณ์พงศ์

 
 
นางศิริพร เนาว์รุ่งโรจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน

 
     
 
นางเทวี พรหมรินทร์
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
นางศลักษณ์ภร พลอยวงศ์
หัวหน้างานแนะแนว
หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     
 
นางสาวอนุสรา หาพิพัฒน์
หัวหน้างานหลักสูตรนักเรียนเรียนร่วม
หัวหน้าคลีนิคทักษะการดำรงชีวิต
 

     

 
งานแนะแนว
 

 

     

 
นางศลักษณ์ภร พลอยวงศ์
หัวหน้างานแนะแนว

 

นางอภิรดี แสงอรุณ

     
 
นางสาวอัญชิษฐา ว่องไวพิสิฐกุล
 
นางสาวศรินณา อ่องแช่ม
     
 
นางสาวอนันตญา ต่ายหลี
 
นางสาวฟาตีหะห์ ยูโซ๊ะ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888