นายสายันต์ จุปะมัดถา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

 

นางกนิษฐา สุชีวกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้
 

นางสาวจันทร์แรม บุญตือ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
นางสุภัทรียา นิ่มเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นางสาวเลอพร มัธยมจันทร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการู้
 

นางสาวนภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย์
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
 

นางวาลยา นันทวิจารณ์


นางสาวอุษณีย์ จันทโรจวงศ์
 

นางนริสา ชัญญาวงศ์ศักดิ์
 

นายวีระยศ ชาลีกุล
หัวหน้าโครงการ English Program
 


นายตั้ม ทองสุทธิ์
 

นางสาวเกศรา จันทวัง

 

นายภูมิมาส รักษ์วงศ์


นางสาวยุวดี มูลสิงห์

 
นายสังวาลย์ ศรีบุญเรือง
 

 
 
 

นางจันทิรา พลเดช
 
นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี
หัวหน้างานสำนักงาน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
     
 

นางสาววรานนท์ กำแพงแก้ว


 
นางสาวกณกนันต์ โยธานะ
   

 

นายชิตวีร์ มองเพชร

 
นางบุญญามา พงษ์สุวรรณ
     
 
นางสาวนิตยา ธงสีนาค
 
นายภูวนาท ชมพัฒน์
     
 

นางสาววีรนุช จันดาวงษ์
 
นางเสาวนีย์ เวโรจนนันท์
     
 

นางสาวนภาพร กิจกระจ่าง
 
นางสาวโศภิดา  คล้ายหนองสรวง
     
 

นางสาวณัชฐ์ฎาพร เพ็งคาสุคันโธ
 
นางสาวรัชนีวรรณ เผ่าวณิชย์
     
 
นายนรภัทร โอทาตะวงค์
 
ว่าที่ร.ต.นวนันท์ พิบูลย์ปราชญา
 
 
นางสาวจริยา เอิบบุญ
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888