นางสาวสุภาพร สังข์แก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและการบัญชี
   
     

 

นางสาววชิราภรณ์ เลิศศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม


 
นางพิทยา กุศลปฏิการ     

นางประภาวดี สุวรรณวัฒน์

 


นางสาวกนกรัชต์ ภู่ภูมิรัตน์


 


นางสาวประภาพร บุญประเสริฐ

งานสำนักงาน/พัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล
 
นางบุษบา ชูแสง
หัวหน้างานการบริหารบัญชี


นางสาวอัญชลี เดยะดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

 

 
 

 นางผ่องใส ภูมิวิชิต


 

นางภาวดี กีรติอังกูร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานสวัสดิการทั่วไป

 


นางสาวจิราพร สร้อยอำภา
 
 


นายไชโย สุคันธวิภัติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย
 
นายธนู เมลืองศิลป์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้างานอาคารสถานที่
 
นายสมหวัง เมฆานิมิตดี
 

     
 
 
   


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888