นางอลิสา สิงห์เจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

 
นายมานัส ศักดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

 
นายประมวล แสงสิทธิ์ธีรกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
งานสารวัตรนักเรียน

 
นางสาวมยุรา ทิทา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายบุญเลิศ กล่อมจิตต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 
นางสาวชยารัตน์ กันภัย
หัวหน้างานวัดผล
 
นางสาวณราวดี เสือพริก
งานสารบรรณ

 
นายวรรณธวัช ศรีโกมลศิลป์
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียน
/ วิทยุสื่อสาร
 
นางสาวอุดมพร พรมมา
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

 
 

นางอารีย์ สุวรรณพงษ์

 
นายวีระวัช รัตนบุรี
     
 
นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทร
 
นางสาวนิสารัตน์ ไชยชนะ
งานสำนักผู้อำนวยการ
     
 
นางสาวนิติยา  ก่อเกียรติสิริ
 
นางสาวพัชริดา ทิพวงศ์
งานตารางสอน
 
 
นางสาวภรภัทร ไทยภักดี
 
นางสาวพิมพิไล แถลงธรรม
     


นางสาววิลัย นัยเนตร
งานพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์

 


นางภูมิฤทัย เหลืองทอง
     
 
นางสาวกนกกาญจน์ เซี่ยงจง
 
นายไกรวิทย์ ธรรมโชติ
     
 
นางสาวช่อผกา สระบัว
 
นางสาวดวงดี จานลาน
     
 
นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ
งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง
 
นางสาวนุชญา ตะลิดโณ
     
 
นางสาวพิยดา สุทธิจุฑามณี
 

นางสาวพรสุดา  มินสำโรง

     
 
นางสาวพนิดา ชื่นตา
 

นางสาวอัญชนา  คำน้อย

     
 
นางสาวญาติมา ลิ้มสิทธิกูล
 

นางสาวภัทรภร  ขันแข็ง

     
 
นายพัลลภ เต่าให้
 
นายเศรษฐ์โสรส ชื่นอารมย์
     
   
นายศรัณพงษ์ เทศเวช
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888