ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Click
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สามารถดูเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนได้
ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
ณ บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
แก้ไข ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
แก้ไข วันที 27 พฤศจิกายน 2561
ม.2/12 Click
ม.2/16 Click
ม.4/12 Click
ม.4/18 Click
ม.5/11 Click
ม.5/18 Click
ม.6/13 Click
ม.6/17 Click
ม.6/18 Click
ปรับ ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เริ่มใช้ วันจันทร์ 26 พฤศจิกายน 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Click
ตารางเรียนสอนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Click
ใบสมัครสอบ Pre-Entrance ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click
ภาระงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Click

กำหนดการวัดและประเมินผล ม.ต้น
1. การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA
2. การสอบธรรมสนามหลวง

Click
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Click
คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร Click

แบบเสนอหัวข้อโครงงานทางวิชาการ OCOP Click

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
   ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Click

ปฏิทินกำหนดการต่างๆของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ClickHere  

แจ้งกำหนดการและแนวปฏิบัติช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ClickHere  

แนวปฏิบัติการมาโรงเรียนช่วงปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561 ClickHere  


  01-ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ClickHere

02-ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ClickHere

03-ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 กับร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere

04-สรุปประเด็นประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere

05-แบบรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere
กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ClickHere  

ผลงานนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ClickHere  

โครงงานคุณธรรม 6 ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่งกายถูกระเบียบ "วินัย,พอเพียง" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนสะอาด "จิตอาสา" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น้ำใจงาม "กตัญญู,จิตอาสา" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้พลังงาน "พอเพียง,จิตสาธารณะ" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Waste Zero "ความรับผิดชอบ,จิตสาธารณะ" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บำเพ็ญประโยชน์ "กตัญญู,จิตอาสา" ClickHere
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ClickHere  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ClickHere  


ตำแหน่ง เลขานุการโครงการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ClickHere  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล ClickHere  

การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
/การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- แบบติดตามผลครั้งที่ 1 Click
แบบบันทึกกิจกรรม ครั้งที่ 1-10
รายวิชาโครงงานทางวิชาการ OCOP Click
เอกสารสำหรับรายงานผลการติดตามนักเรียนฯ
ตามโครงการเรียนซ้ำรายวิชา 2561

บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามนักเรียน Click
แบบรายงานผลการติดตามนักเรียน Click
แบบฟอร์ม  Course  Syllabus ปีการศึกษา 2561   Click
นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
รายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย
17th AKF CADET, JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS 2018
ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Click
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรังปรุง (ปีการศึกษา 2561)
- ใบงานที่ 1 - 4 (ไฟล์ Microsoft word) Click
- วิเคราะห์ตัวชี้วัด (ไฟล์ Microsoft word) Click
รายละเอียด
คู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครู ปี 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Click
การแสดงนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
Open House 2017 T.U.P. Foreign languages
Program's Open House Click
ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน Click

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Click

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click

กฏกระทรวง

1. กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Click

2. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
Click

3. กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
Click

4. กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
Click

5.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
Click

6.กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
Click

7.กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
Click

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู
รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( ฉบับขอแก้ไข พ.ศ. 2560 ) Click
เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสอบออนไลน์
และคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง SOTS 5910 Click
แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
Click
การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profession Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
วิดีโอการอบรม
ไฟล์ PowerPoint
คู่มือประกอบการอบรม

การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายละเอียด วิดีโอการประชุม ไฟล์ pdf

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ
ได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560 อันดับที่ 5
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 86.51 %
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ Admissions ได้ทุกคนการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ClickHere  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ClickHere  


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ClickHere  

-ตำแหน่ง เลขานุการโครงการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ClickHere  

-ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล ClickHere  


 

 

  : อื่นๆ :
คะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2559  ClickHere
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere