รายชื่อนักเรียนที่ยังไม่ได้มาติดต่อรับของรางวัลกิจกรรมวันเด็ก Click
ประกาศผลสอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียน Click

ประกาศผลสอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2561
(เรียงตามคะแนน) Click

ประกาศผลสอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2561
(เรียงตามเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ) Click

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดนิทรรศการสัปดาห์วิชาการ
หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน "OCOP : One Class One Project"
ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561
ในหัวข้อ " หนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน 2560 สรรค์สร้างทักษะการคิด
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมด้วยโครงงานสะเต็ม "


รายชื่อผู้ยังไม่ติดต่อขอรับรางวัล งานเดิน-วิ่งการกุศล เตรียมพัฒน์ 40 ปี
Click

สามารถติดต่อรับได้ที่ห้องวิชาการ
หลักฐานที่ต้องนำมา คือ 1. ตันขั้วบัตร 2. บัตรประชาชน
รับได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ นับไป 30 วัน
หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

 

งานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
และศึกษาวัฒนธรรมในต่างประเทศ
ณ เมืองโบรตัน ประเทศอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 8 เมษายน 2561
สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่
อ.นภาพร โทร 081-336 6953
อ.เสาวนีย์ โทร 083-963 9559
แบบสอบถามความคิดเห็นโครงสร้างหลักสูตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click
ประกาศ รับสมัคร Pre-Entrance M.1
ประกาศสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.ต.อ.พ.  Click
รายละเอียดการจัดสอบ Pre-Entrance M.1  Click
ใบสมัคร Pre-Entrance M.1  Click
การเลื่อนสอบปลายภาคและการเรียนชดเชย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  Click
ปฏิทินการออกค่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Click
รายละเอียดการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
เพิ่มเติมนอกเหนือจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป
และค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Click
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แก้ไขครั้งที่ 2 วันที่ 10 พ.ย. 2560 ม.5/4 ม.5/12

ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม
การศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14
ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Click

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Click

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click

กฏกระทรวง

1. กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Click

2. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
Click

3. กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
Click

4. กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
Click

5.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
Click

6.กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
Click

7.กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
Click

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู
รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( ฉบับขอแก้ไข พ.ศ. 2560 ) Click
เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสอบออนไลน์
และคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง SOTS 5910 Click
แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
Click
การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profession Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
วิดีโอการอบรม
ไฟล์ PowerPoint
คู่มือประกอบการอบรม

การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายละเอียด วิดีโอการประชุม ไฟล์ pdf

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ
ได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560 อันดับที่ 5
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 86.51 %
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ Admissions ได้ทุกคน
ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตร

ขอให้นักเรียน ม.ปลาย ที่ลงวิชาเลือกไว้ในรายวิชาต่างๆ
เข้าไปตรวจสอบการลงทะเบียนเป็นระยะก่อนถึงเวลาปิดระบบ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Click

รายวิชาสาระเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Click


แผนผังจำนวนนักเรียน ห้องเรียนประจำ
ระดั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6 ปีการศึกษา 2560 Click
การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

 

  : อื่นๆ :
คะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2559  ClickHere
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere