ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 64 Click
ปรับปรุงปฏิทินงานวัดผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 64 Click
ปรับตารางเรียน B ใหม่ เริ่มใช้ 9 ส.ค. 64
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
สมัครสอวน. โครงการโอลิมปิกวิชาการ ได้ตั้งแต่ 1-31 ก.ค. 64
Click
แจ้งภาระงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Click
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
สมัครเรียนวันเสาร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นม.ต้น
Click
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 update วันที่ 6 มิ.ย. 64
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ให้นักเรียนทุกคน เตรียมความพร้อมในการเริ่มออนไลน์ในวันที่ 1 มิ.ย. 64
ด้วยโปรแกรม microsoft team
โดยดาวน์โหลด microsoft team และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมล์และรหัสผ่าน
ที่ครูที่ปรึกษาแจ้งให้ในไลน์กลุ่มห้อง
และให้ทดลองเข้า microsoft team
ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้งและเข้าใช้
ในการล๊อคอิน จะต้องกด Set it up ที่ Phone และกรอกเบอร์โทร
เพื่อให้ระบบส่งรหัส verify มาทาง sms
สำหรับนักเรียนใหม่ ให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็น Idตามด้วยเลขบัตรประชาชน
เท่านั้น (ไอใหญ่ดีเล็ก)
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ประกาศ เลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2564
Click
ประกาศ รายชื่อนักเรียนม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ครั้งที่ 3
Click
ให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ เตรียมความพร้อมในการเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์
ในวันที่ 3-14 พ.ค. 64
ด้วยโปรแกรม microsoft team
โดยดาวน์โหลด microsoft team และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมล์และรหัสผ่าน
ที่ครูที่ปรึกษาแจ้งให้ในไลน์กลุ่มห้อง ซึ่งจะแจ้งในวันที่ 29 เม.ย. 63
และให้ทดลองเข้า microsoft team
ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้งและเข้าใช้
ในการล๊อคอิน จะต้องกด Set it up ที่ Phone และกรอกเบอร์โทร
เพื่อให้ระบบส่งรหัส verify มาทาง sms
ประกาศ รายชื่อนักเรียนม.3 เดิม มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4
ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 Click
แนวปฏิบัติและกำหนดการรับใบผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรของนักเรียน
ระดับชั้น ม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Click
ประกาศ แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมครั้งที่ 1 ระดับชั้นม.1,2,4,5
Click กำหนดการซ่อม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข็มเรียนดี ระดับชั้นม.ต้น
ปีการศึกษา 2563 Click ระดับเข็มทอง ระดับเข็มเงิน1 ระดับเข็มเงิน2
ระดับทองแดง1 ระดับทองแดง2
แนวปฏิบัติและกำหนดการรับใบผลการเรียนและใบประกาศนียบัตรของนักเรียน
ระดับชั้น ม.3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Click แผนผัง
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จะสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563
Click
ปฏิทินโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Click
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563
Click
แก้ไขตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.4 ม.5
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคของนักเรียนระดับชั้น ม.4-5
และการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นม.6 Click
ประกาศเรียนออนไลน์ทุกคนสำหรับนักเรียนม.4-5
ในวันที่ 11-12,15 มี.ค. 64 เนื่องจากนักเรียนม.6 มีการสอบปลายภาค
Click
ประกาศการสอบธรรมสนามหลวง Click
รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรี รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นโท
รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาชั้นเอก
ประกาศผลสอบห้องเรียน Intensive ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564
Click
แบบยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียน Intensive สำหรับตัวจริง
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Click
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเปลี่ยนโครงสร้างการเรียนของนักเรียนม.3(เดิม)
ขึ้นระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 Click
ปฏิทินการวัดและประเมินผล ของนักเรียนม.1,2,4,5
ภาคเรียนที่ 2/2563 Click
ปฏิทินการวัดและประเมินผล ของนักเรียนม.3,6 ภาคเรียนที่ 2/2563 Click
ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการสอนเสริมออนไลน์ของนักเรียนม.3 วันที่ 8-9 ก.พ. 64
Click ตารางเรียน
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าโครงสร้าง
การเรียนของนักเรียนม.3เดิม ขึ้นระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 Click
โควต้าห้องเรียนพิเศษ โครงสร้างวิทย์-คณิต คณิต-อังกฤษ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ไทย-อังกฤษ-สังคม
แบบยื่นความประสงค์สมัครสอบเปลี่ยนโครงสร้าง QR Code
ยื่นได้ระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ. 64
แบบยื่นความประสงค์สมัครสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น
(intensive)
QR Code ยื่นได้ระหว่างวันที่ 1-12 ก.พ. 64
ประกาศเรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Click
แบบบันทึกแจ้งความประสงค์ขอเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง
ประกาศเรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 Click
ประกาศเรื่อง การรับนักเรียนชั้นม.3 เดิม ต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 Click
เกณฑ์การคัดเลือกห้องเรียนปกติ เกณฑ์การคัดเลือกห้องเรียน EP
แบบยื่นความจำนงห้องเรียนปกติ แบบยื่นความจำนงห้องเรียน EP
ภาระงานนักเรียน ภาคเรียนที่2/2563 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง Click
ภาระงานนักเรียน ม.1
ภาระงานนักเรียน ม.2
ภาระงานนักเรียน ม.3
ภาระงานนักเรียน ม.4
ภาระงานนักเรียน ม.5
ภาระงานนักเรียน ม.6
ประกาศเรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1 Click
ประกาศเรื่อง การเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) Click
แบบสำรวจนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองเดินทาง
ไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
Click
แก้ไขตารางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องม. 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 2/3, 2/5, 2/6, 2/8, 3/15,
4/13, 4/17, 5/1, 5/3, 5/6, 5/8, 5/15, 6/2, 6/9, 6/12, 6/18 Click
แก้ไขตาราง ม.1/10, 6/18
ประกาศเรื่อง มาตรการใช้บริการสระว่ายน้ำในสถานการณ์ป้องกัน covid 19
Click
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน Click
ประกาศเรื่อง การดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยในสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2563 Click
แก้ไขตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ห้องม. 1/1, 1/2, 1/5, 1/9, 1/10, 1/12, 2/8, 4/11, 5/6, 5/11, 5/15, 6/2, 6/4, 6/17 Click
แนวทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
update Click
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
แจ้งปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Click
รับสมัครสอบ Pre-Entrance ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564
ออนไลน์ สมัคร Pre-Entrance ม.1
รับสมัครเรียนวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563
ที่ห้องวิชาการ วันเวลาราชการ ใบสมัครเรียนวันเสาร์
รับสมัครเรียนว่ายน้ำ วันเสาร์ ปีการศึกษา 2564
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563
ที่ห้องวิชาการ วันเวลาราชการ ใบสมัครเรียนว่ายน้ำ
ขอให้นักเรียนม.4 กรอกข้อมูลมอบตัวออนไลน์ครั้งที่ 2
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 Click
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พ.ศ.2563 Click
ขอให้นักเรียนชั้นม.1 กรอกข้อมูลมอบตัวออนไลน์ ครั้งที่ 2 ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 27 กันยายน 2563 Click คู่มือการกรอก
ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการว่าด้วยเครือข่ายผู้ปกครอง
พ.ศ.2563 Click
ตารางเรียนใหม่ เริ่มใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2563
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แข่งในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 12.20-13.10 น.
ปิดรับสมัครวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น.
คอมพิวเตอร์แข่งที่ห้อง 131 เคมีห้อง 423 ฟิสิกส์ห้อง 743 ดาราศาสตร์ห้อง 441
ชีววิทยาห้อง 433,434 เฉพาะวิทยาศาสตร์ม.ต้น แข่ง 20 ส.ค. 63 เวลา 15.00-15.40 น ห้อง 1432-1433
ประกาศเรื่อง เลื่อนวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับม.ปลาย
Click
ประกาศเรื่อง รายชื่อนักเรียนรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อเข้ารับเข็มรางวัลเรียนดีในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563
ม.ต้น ม.ปลาย
ประกาศเรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เต็มรูปแบบ
Click
ประกาศเรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Click
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Click
ขอเชิญบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลงนาม
ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ Click
ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ ถ้าตอบคำถามถูกเกินร้อยละ ๖๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
หมดเขตวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ Click
แนวปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ Click
แบบฟอร์ม Click ตัวอย่าง Click
ตารางเรียนชั้นม.3/3, 5/3,8,11 ม.6/3,11 update Click
ตารางเรียนชั้นม.2/13, 5/12 update Click
ผังการรับลงทะเบียนและรายชื่อชุมนุมม.1-6 Click
ตารางเรียนนักเรียนแต่ละระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Update
ให้นักเรียนระดับชั้น ม.1,4 เข้ากลุ่มไลน์ห้อง ตามรายชื่อที่ประกาศ
เพื่อประสานครูที่ปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
1/1 1/2 1/3 1/4 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16
ม.4
หมายเหตุ ม.1/5 ใช้ไลน์เดิม
ให้นักเรียนทุกห้องเรียน เตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์
ซึ่งจะพบครูที่ปรึกษา ในวันที่ 26 มิ.ย. 63 เวลา 9.00-10.00 น
ด้วยโปรแกรม microsoft team
โดยดาวน์โหลด microsoft team และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมล์และรหัสผ่าน
ที่ครูที่ปรึกษาแจ้งให้ในไลน์กลุ่มห้อง ซึ่งจะแจ้งในวันที่ 25 มิ.ย. 63
และให้ทดลองเข้า microsoft team
ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้งและเข้าใช้
ในการล๊อคอิน จะต้องกด Set it up ที่ Phone และกรอกเบอร์โทร
เพื่อให้ระบบส่งรหัส verify มาทาง sms
และจะเริ่มทดลองเรียนในวันที่ 29-30 มิ.ย. 63 ตามตารางเรียนทุกคน
รายชื่อนักเรียนแต่ละระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ให้นักเรียนห้องเรียน ITP ม.1 เตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์
หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถ
พิเศษด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 15-26 มิ.ย. 63 9.00-16.00 น
โดยดาวน์โหลด microsoft team และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมล์และรหัสผ่าน
ที่ครูที่ปรึกษาแจ้งให้ในไลน์กลุ่มห้อง โดยให้ทดลองเข้า microsoft team
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 63
ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้งและเข้าใช้
ขอเชิญนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเตรียมพัฒน์เข้าร่วมศึกษาหลักสูตร เตรียมพัฒน์ศึกษา ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
และทำแบบทดสอบ หากสอบผ่านเกินร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล์Click แบบทดสอบ
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Click
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีการ update ใหม่
แจ้งกำหนดการมอบตัวนักเรียนม.1-6 ประจำปีการศึกษา 2563
Click ม.1 ม.4 ม.2,3,5,6
ตารางห้องรับมอบตัว ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 มีการ update ใหม่
ให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษม.1,4 เตรียมความพร้อมในการเรียนออนไลน์
หลักสูตรเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ English Program
ระหว่างวันที่ 1-12 มิ.ย. 63 9.00-16.00 น โดยดาวน์โหลด microsoft team
และลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมล์และรหัสผ่านที่ครูที่ปรึกษาแจ้งให้ในไลน์กลุ่มห้อง โดยให้ทดลองเข้า microsoft team ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ค. 63
ดาวน์โหลด คู่มือการติดตั้งและเข้าใช้
ให้นักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5,6 เข้ากลุ่มไลน์ห้อง ตามรายชื่อที่ประกาศจัดห้อง
เพื่อประสานครูที่ปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18
หมายเหตุ ม2 ให้แอดใหม่ เนื่องจากอันนี้จะเป็นกลุ่มแบบประกาศข่าวสาร
เรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ dltv ได้ทุกระดับชั้น Click
รายชื่อผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Team
ในวันที่ 22 พ.ค. 63 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา นำโน๊ตบุ๊ค ปลั๊กสามตา และแมสมาด้วย Click
เลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.2,3,5,6 Click
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Click
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Click
รายชื่อนักเรียนจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Click
ประกาศเลื่อนการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างสมรรถนะห้องเรียนพิเศษ
ออกไปก่อน จนกว่าโรงเรียนจะแจ้งกำหนดใหม่ในภายหลัง

แจ้งนักเรียนระดับชั้นม.3 และ 6 รับเอกสารการจบหลักสูตรทางไปรษณีย์
Click

เกียรติบัตรโครงงานทางวิชาการ OCOP ประจำปี 2562 ม.1 ม.2 ม.3
ม.4 ม.5 ม.6

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 ม.3 ม.6

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 วิทย์-คณิต คณิต-อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
เยอรมัน ไทย-สังคม วิทย์-คณิต(Intens) คณิต-อังกฤษ(Intens)
ไทย-สังคม(สำรอง)
ให้นักเรียนรายงานตัวได้ที่เว็บไซต์ Click

แจ้งปรับกำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

Click

เลื่อนกำหนดการรายงานตัวนักเรียนชั้นม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นม.4
ปีการศึกษา 2563

Click

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข็มเรียนดี ปีการศึกษา 2562

ระดับม.ต้น ระดับม.ปลาย

ยกเลิกการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2562 Click
แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Click

แจ้งปฏิทินและกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 Click

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive) ม.4

Click

ประกาศผลสอบ Pre Entrance ม.1 ปีการศึกษา 2563 Click1   Click2  

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 Click

"๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีปัจฉิมนิเทศแสดงกตเวทิตาคุณ และงานอำลาสถาบันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนเก่าและผู้ที่จะมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสจบการศึกษา สามารถมาร่วมในวันพิธีรับประกาศนียบัตร ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น"

 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
Click

ผลการประกวดโครงงาน งานนิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน “นวัตกรสร้างนวัตกรรม นำสู่อนาคต : TUP OCOP 2019” ประจำปีการศึกษา 2562 Click

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2563 Click

แนวปฏิบัติการเข้าห้องสอบ Click

 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.ต้น    ม.ปลาย

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น    ม.ปลาย

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ClickHere
กำหนดการประกวดแข่งขันโครงงาน OCOP ปีการศึกษา 2562 ClickHere
เกณฑ์การประเมินการผ่านเกณฑ์กิจกรรมโครงงาน OCOP ClickHere
แบบฟอร์มใบลา ClickHere

แบบฟอร์มรายงานโครงงานทางวิชาการ (OCOP) ClickHere
ตัวอย่างโปสเตอร์1 ClickHere
ตัวอย่างโปสเตอร์2 ClickHere

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ClickHere

 

งานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2 โครงการ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และประเทศจีน ClickHere

สอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครที่ อ.เสาวณีย์ ห้อง 1028

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 2 / 2562 ClickHere
ใบสมัครเรียนวันเสาร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ClickHere

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (ฉบับแก้ไข)
หมายเหตุ * แก้ไข ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 *

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ClickHere
 


แก้ไขตารางเรียนเพิ่มเติมของห้อง ม.2/1 , ม.2/3 , ม.2/6 ClickHere

แก้ไขตารางเรียนเพิ่มเติมของห้อง ม.2/7 , ม.3/4   ClickHere

การสมัครสอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา2563
รายละเอียด  - รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                   - จำนวนวิชาที่สอบ 5 รายวิชา
                   - เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 24 มกราคม 2563
(เว้นวันหยุดราชการ)
ใบสมัครสอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา2563  ClickHere

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ClickHere

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แต่ละระดับชั้น ClickHere

แก้ไข ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

เลขหางบัตรที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล TRIAMPAT
"FIT FOR HEALTHY FAMILY" วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ClickHere
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562 ClickHere
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี
สอบถามได้ที่ 02-7227970 ต่อ 116,118
แจ้งวันฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
และวันหยุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ClickHere
ขอเขิญนักเรียน ม.1 และ ม.4 สมัครเข้าชมรม Coding ClickHere
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและแนวทางการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
ClickHere
ข้อมูล ณ 26 เมษายน 2562

เกียรติบัตร งานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
OCOP 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ClickHere

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเข็มเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปีการศึกษา 2561 ClickHere
แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ClickHere
ผลการประกวดโครงงาน
งานนิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน “TUP.OCOP 2018”
ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 Click
 
คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร Click
  01-ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ClickHere

02-ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ClickHere

03-ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 กับร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere

04-สรุปประเด็นประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere

05-แบบรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere
กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ClickHere  

ผลงานนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ClickHere  

โครงงานคุณธรรม 6 ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่งกายถูกระเบียบ "วินัย,พอเพียง" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนสะอาด "จิตอาสา" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น้ำใจงาม "กตัญญู,จิตอาสา" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้พลังงาน "พอเพียง,จิตสาธารณะ" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Waste Zero "ความรับผิดชอบ,จิตสาธารณะ" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บำเพ็ญประโยชน์ "กตัญญู,จิตอาสา" ClickHere
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ClickHere  
แบบฟอร์ม  Course  Syllabus ปีการศึกษา 2561   Click
นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
รายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย
17th AKF CADET, JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS 2018
ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Click
การแสดงนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
Open House 2017 T.U.P. Foreign languages
Program's Open House Click
ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน Click

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Click

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click

กฏกระทรวง

1. กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Click

2. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
Click

3. กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
Click

4. กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
Click

5.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
Click

6.กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
Click

7.กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
Click

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( ฉบับขอแก้ไข พ.ศ. 2560 ) Click
เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสอบออนไลน์
และคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง SOTS 5910 Click
แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
Click
การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profession Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
วิดีโอการอบรม
ไฟล์ PowerPoint
คู่มือประกอบการอบรม

การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายละเอียด วิดีโอการประชุม ไฟล์ pdf

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ
ได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560 อันดับที่ 5
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 86.51 %
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ Admissions ได้ทุกคนการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

 

  : อื่นๆ :
คะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2559  ClickHere
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere