ให้นักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5,6 เข้ากลุ่มไลน์ห้อง ตามรายชื่อที่ประกาศจัดห้อง
เพื่อประสานครูที่ปรึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอน
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16
5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18
6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15 6/16 6/17 6/18
หมายเหตุ ม2 ให้แอดใหม่ เนื่องจากอันนี้จะเป็นกลุ่มแบบประกาศข่าวสาร

เรียนออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ dltv ได้ทุกระดับชั้น Click
รายชื่อผู้ปกครองที่ได้เข้าร่วมอบรมการเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Team
ในวันที่ 22 พ.ค. 63 เวลา 9.00-12.00น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา นำโน๊ตบุ๊ค ปลั๊กสามตา และแมสมาด้วย Click
เลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.2,3,5,6 Click
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Click
ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Click
รายชื่อนักเรียนจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Click
ประกาศเลื่อนการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างสมรรถนะห้องเรียนพิเศษ
ออกไปก่อน จนกว่าโรงเรียนจะแจ้งกำหนดใหม่ในภายหลัง

แจ้งนักเรียนระดับชั้นม.3 และ 6 รับเอกสารการจบหลักสูตรทางไปรษณีย์
Click

เกียรติบัตรโครงงานทางวิชาการ OCOP ประจำปี 2562 ม.1 ม.2 ม.3
ม.4 ม.5 ม.6

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 ม.3 ม.6

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ
ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2563 วิทย์-คณิต คณิต-อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส
เยอรมัน ไทย-สังคม วิทย์-คณิต(Intens) คณิต-อังกฤษ(Intens)
ไทย-สังคม(สำรอง)
ให้นักเรียนรายงานตัวได้ที่เว็บไซต์ Click

แจ้งปรับกำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

Click

เลื่อนกำหนดการรายงานตัวนักเรียนชั้นม.3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นม.4
ปีการศึกษา 2563

Click

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข็มเรียนดี ปีการศึกษา 2562

ระดับม.ต้น ระดับม.ปลาย

ยกเลิกการจัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2562 Click
แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Click

แจ้งปฏิทินและกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 Click

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive) ม.4

Click

ประกาศผลสอบ Pre Entrance ม.1 ปีการศึกษา 2563 Click1   Click2  

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 Click

"๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีปัจฉิมนิเทศแสดงกตเวทิตาคุณ และงานอำลาสถาบันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนเก่าและผู้ที่จะมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสจบการศึกษา สามารถมาร่วมในวันพิธีรับประกาศนียบัตร ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เท่านั้น"

 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
Click

ผลการประกวดโครงงาน งานนิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน “นวัตกรสร้างนวัตกรรม นำสู่อนาคต : TUP OCOP 2019” ประจำปีการศึกษา 2562 Click

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา 2563 Click

แนวปฏิบัติการเข้าห้องสอบ Click

 

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program ม.ต้น    ม.ปลาย

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น    ม.ปลาย

 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ClickHere
กำหนดการประกวดแข่งขันโครงงาน OCOP ปีการศึกษา 2562 ClickHere
เกณฑ์การประเมินการผ่านเกณฑ์กิจกรรมโครงงาน OCOP ClickHere
แบบฟอร์มใบลา ClickHere

แบบฟอร์มรายงานโครงงานทางวิชาการ (OCOP) ClickHere
ตัวอย่างโปสเตอร์1 ClickHere
ตัวอย่างโปสเตอร์2 ClickHere

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ClickHere

 

งานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2 โครงการ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และประเทศจีน ClickHere

สอบถามรายละเอียดและรับใบสมัครที่ อ.เสาวณีย์ ห้อง 1028

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 2 / 2562 ClickHere
ใบสมัครเรียนวันเสาร์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ClickHere

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (ฉบับแก้ไข)
หมายเหตุ * แก้ไข ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 *

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ClickHere
 


แก้ไขตารางเรียนเพิ่มเติมของห้อง ม.2/1 , ม.2/3 , ม.2/6 ClickHere

แก้ไขตารางเรียนเพิ่มเติมของห้อง ม.2/7 , ม.3/4   ClickHere

การสมัครสอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา2563
รายละเอียด  - รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
                   - จำนวนวิชาที่สอบ 5 รายวิชา
                   - เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 24 มกราคม 2563
(เว้นวันหยุดราชการ)
ใบสมัครสอบ Pre-Entrance M.1 ปีการศึกษา2563  ClickHere

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ClickHere

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แต่ละระดับชั้น ClickHere

แก้ไข ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

เลขหางบัตรที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล TRIAMPAT
"FIT FOR HEALTHY FAMILY" วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ClickHere
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562 ClickHere
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี
สอบถามได้ที่ 02-7227970 ต่อ 116,118
แจ้งวันฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
และวันหยุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ClickHere
ขอเขิญนักเรียน ม.1 และ ม.4 สมัครเข้าชมรม Coding ClickHere
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและแนวทางการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
ClickHere
ข้อมูล ณ 26 เมษายน 2562

เกียรติบัตร งานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
OCOP 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ClickHere

รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเข็มเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปีการศึกษา 2561 ClickHere
แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ClickHere
ผลการประกวดโครงงาน
งานนิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน “TUP.OCOP 2018”
ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 Click
 
คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร Click
  01-ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ClickHere

02-ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ClickHere

03-ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 กับร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere

04-สรุปประเด็นประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere

05-แบบรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere
กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ClickHere  

ผลงานนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ClickHere  

โครงงานคุณธรรม 6 ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่งกายถูกระเบียบ "วินัย,พอเพียง" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนสะอาด "จิตอาสา" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น้ำใจงาม "กตัญญู,จิตอาสา" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้พลังงาน "พอเพียง,จิตสาธารณะ" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Waste Zero "ความรับผิดชอบ,จิตสาธารณะ" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บำเพ็ญประโยชน์ "กตัญญู,จิตอาสา" ClickHere
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ClickHere  
แบบฟอร์ม  Course  Syllabus ปีการศึกษา 2561   Click
นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
รายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย
17th AKF CADET, JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS 2018
ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Click
การแสดงนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
Open House 2017 T.U.P. Foreign languages
Program's Open House Click
ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน Click

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Click

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click

กฏกระทรวง

1. กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Click

2. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
Click

3. กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
Click

4. กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
Click

5.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
Click

6.กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
Click

7.กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
Click

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( ฉบับขอแก้ไข พ.ศ. 2560 ) Click
เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสอบออนไลน์
และคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง SOTS 5910 Click
แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
Click
การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profession Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
วิดีโอการอบรม
ไฟล์ PowerPoint
คู่มือประกอบการอบรม

การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายละเอียด วิดีโอการประชุม ไฟล์ pdf

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ
ได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560 อันดับที่ 5
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 86.51 %
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ Admissions ได้ทุกคนการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

 

  : อื่นๆ :
คะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2559  ClickHere
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere