ประกาศ ปิดเรียนภายในเป็นกรณีพิเศษ
ClickHere
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ClickHere
ประกาศ เรื่องชดเชยเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6 ClickHere

ตารางเรียนชดเชยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชดเชยของวันที่ 15 ก.ค.62 เริ่มเรียน 2 - 6 ก.ย.62

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ClickHere
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ClickHere

เลขหางบัตรที่ได้รับรางวัลกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล TRIAMPAT
"FIT FOR HEALTHY FAMILY" วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
ClickHere
ประกาศ เรื่องชดเชยเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - 6 ClickHere
ประกาศสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง การสอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มสะอาด
     ประกาศ ClickHere
     ภาพตัวอย่างขวดน้ำ ClickHere
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้จัด
กิจกรรม English Camp 2019 ที่ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 2-4 ต.ค. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ห้อง 1026, 1028, 1325 โทร 02-7227970 ต่อ 137, 138

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและศึกษาวัฒนธรรม ในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ClickHere


โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ClickHere

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562 ClickHere
รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ วุฒิปวส. หรือปริญญาตรี
สอบถามได้ที่ 02-7227970 ต่อ 116,118
การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ClickHere
นักเรียนที่มีรายชื่อได้รับคะแนน O-net เต็ม 100 คะแนน
ปีการศึกษา 2561 มารายงานตัวรับรางวัล ที่โรงอาหารเล็ก
เวลา 07.30 - 08.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
ClickHere

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ClickHere

แก้ไข 5/10 , 5/17 ณ 31 พฤษภาคม 2562 ClickHere

ตารางเรียน สำหรับสัปดาห์ที่มีการเรียน นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ClickHere

แก้ไข 5/10 , 5/11 , 5/17 , 6/11 ณ 12 มิถุนายน 2562 ClickHere

แจ้งวันฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562
และวันหยุดของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ClickHere
ขอเขิญนักเรียน ม.1 และ ม.4 สมัครเข้าชมรม Coding ClickHere
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและแนวทางการชำระเงิน ปีการศึกษา 2562
ClickHere
ข้อมูล ณ 26 เมษายน 2562

เกียรติบัตร งานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน
OCOP 4.0 นวัตกรแห่งความคิด สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ClickHere

การรับเอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2561 ClickHere
รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลเข็มเรียนดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประจำปีการศึกษา 2561 ClickHere
แนวปฏิบัติการมาโรงเรียนช่วงปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ClickHere
แนวปฏิบัติการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน ClickHere

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง มอบตัวนักเรียน
และชำระเงินบำรุงการศึกษา
ClickHere

 

ฉบับปรับปรุง
ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 /2561 Click
ตารางสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ภาคเรียนที่ 2 /2561 Click
ผลการประกวดโครงงาน
งานนิทรรศการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน “TUP.OCOP 2018”
ประจำปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 Click
กาหนดการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 3 เดิม
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 Click
 
แบบฟอร์มรายงานโครงงานทางวิชาการ OCOP 2561 Click
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
ในต่างประเทศ ณ ประเทศอังกฤษ Click

กำหนดการวัดและประเมินผล ม.ต้น
1. การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA
2. การสอบธรรมสนามหลวง

Click
คู่มือระบบ TCAS 62 สำหรับนักเรียนและผู้สมัคร Click

แบบเสนอหัวข้อโครงงานทางวิชาการ OCOP Click

  01-ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ClickHere

02-ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ClickHere

03-ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 กับร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere

04-สรุปประเด็นประกอบการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere

05-แบบรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ClickHere
กิจกรรมบ่มเพาะคุณธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ClickHere  

ผลงานนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการสร้างสรรค์คนดี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ClickHere  

โครงงานคุณธรรม 6 ระดับชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แต่งกายถูกระเบียบ "วินัย,พอเพียง" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนสะอาด "จิตอาสา" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 น้ำใจงาม "กตัญญู,จิตอาสา" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การใช้พลังงาน "พอเพียง,จิตสาธารณะ" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Waste Zero "ความรับผิดชอบ,จิตสาธารณะ" ClickHere
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บำเพ็ญประโยชน์ "กตัญญู,จิตอาสา" ClickHere
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ClickHere  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ClickHere  


ตำแหน่ง เลขานุการโครงการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ClickHere  

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล ClickHere  

แบบบันทึกกิจกรรม ครั้งที่ 1-10
รายวิชาโครงงานทางวิชาการ OCOP Click
แบบฟอร์ม  Course  Syllabus ปีการศึกษา 2561   Click
นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
รายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย
17th AKF CADET, JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS 2018
ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Click
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรังปรุง (ปีการศึกษา 2561)
- ใบงานที่ 1 - 4 (ไฟล์ Microsoft word) Click
- วิเคราะห์ตัวชี้วัด (ไฟล์ Microsoft word) Click
รายละเอียด
คู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครู ปี 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Click
การแสดงนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
Open House 2017 T.U.P. Foreign languages
Program's Open House Click
ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน Click

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Click

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click

กฏกระทรวง

1. กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Click

2. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
Click

3. กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
Click

4. กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
Click

5.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
Click

6.กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
Click

7.กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
Click

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู
รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( ฉบับขอแก้ไข พ.ศ. 2560 ) Click
เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสอบออนไลน์
และคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง SOTS 5910 Click
แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
Click
การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profession Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
วิดีโอการอบรม
ไฟล์ PowerPoint
คู่มือประกอบการอบรม

การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายละเอียด วิดีโอการประชุม ไฟล์ pdf

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ
ได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560 อันดับที่ 5
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 86.51 %
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ Admissions ได้ทุกคน



การพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

 

  : อื่นๆ :
คะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2559  ClickHere
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere