Untitled Document
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ClickHere  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ClickHere  
ประกาศ สวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง การสอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มสะอาด ClickHere
ปฏิทินติว O-NET
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Click

ปฏิทินติว O-NET
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 Click
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Click
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Click

แก้ไข ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561  
ห้อง ม.4/1,4/11,4/14,4/16,4/17,5/2,6/11
เริ่มใช้ตาราง วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561  

ภาระงานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Click
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Click
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Click
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Click
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Click
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Click

การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอน
/การวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
- แบบติดตามผลครั้งที่ 1 Click
แบบบันทึกกิจกรรม ครั้งที่ 1-10
รายวิชาโครงงานทางวิชาการ OCOP Click
เอกสารสำหรับรายงานผลการติดตามนักเรียนฯ
ตามโครงการเรียนซ้ำรายวิชา 2561

บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามนักเรียน Click
แบบรายงานผลการติดตามนักเรียน Click
แบบฟอร์ม  Course  Syllabus ปีการศึกษา 2561   Click
นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
รายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย
17th AKF CADET, JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS 2018
ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Click
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Click
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของสถานศึกษา Click
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรังปรุง (ปีการศึกษา 2561)
- ใบงานที่ 1 - 4 (ไฟล์ Microsoft word) Click
- วิเคราะห์ตัวชี้วัด (ไฟล์ Microsoft word) Click
รายละเอียด
คู่มือนักเรียนผู้ปกครองและครู ปี 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ Click
การแสดงนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
Open House 2017 T.U.P. Foreign languages
Program's Open House Click
ประกาศเผยแพร่แผนงานโครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์กลุ่มสาระฯให้เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน Click

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  Click

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 Click

กฏกระทรวง

1. กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Click

2. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
Click

3. กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
Click

4. กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560
Click

5.กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
Click

6.กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
Click

7.กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560
Click

ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครู
รงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
( ฉบับขอแก้ไข พ.ศ. 2560 ) Click
เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสอบออนไลน์
และคลังข้อสอบมาตรฐานกลาง SOTS 5910 Click
แนวปฏิบัติการเบิกเงินค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง
Click
การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Profession Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่สถานศึกษา
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
วิดีโอการอบรม
ไฟล์ PowerPoint
คู่มือประกอบการอบรม

การประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
รายละเอียด วิดีโอการประชุม ไฟล์ pdf

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ
ได้คะแนนสูงสุด Admissions 2560 อันดับที่ 5
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คะแนน 86.51 %
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ Admissions ได้ทุกคนการพัฒนาการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือเตรียมพัฒน์
         รายละเอียด Click

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ClickHere

คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์ม
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ClickHere     
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ClickHere  
: ประกาศรับสมัครบุคลากร :
 

- รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี ClickHere  


 

 

  : อื่นๆ :
คะแนน O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2559  ClickHere
คะแนนยอดเยี่ยม O-NET ม.3 และ ม.6 ปี 2556  ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) 2557 ClickHere
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 - 2558 ClickHere
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ศควรรณที่ 21 ) ClickHere
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ   ClickHere
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ   ClickHere
เว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  ClickHere