ประกาศผลคะแนนสอบ PRE-ENTRANCE-M.1-2562
เลขประจำตัวสอบ 02227-02385
เลขประจำตัวสอบ 02386-02476