นายสายันต์ จุปะมัดถา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 
 

 

นางกนิษฐา สุชีวกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูู้
 

นางสาวนภาพร เสรีสวัสดิ์พิชัย

 
นางสุภัทรียา นิ่มเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 

นางสาวจันทร์แรม บุญตือ
หัวหน้างานสำนักงานวิชาการ
 

นางสาวอุษณีย์ จันทโรจวงศ์
 

นายวีระยศ ชาลีกุล
หัวหน้าโครงการ English Program


นายตั้ม ทองสุทธิ์
 

นายภูมิมาส รักษ์วงศ์
 

นางสาวขวัญเรือน อู่รัศมี
หัวหน้างานสารบรรณ
 


นางสาวกณิกนันต์ โยธานะ
 

นางสาววรานนท์ กำแพงแก้ว

 
นางจันทิรา พลเดช

 


     
 
นางสาวนิตยา ธงสีนาค
หัวหน้าระดับชั้นมํยมศึกษาปีที่ ๓
 
นางบุญญามา พงษ์สุวรรณ
     
 
 

นายภูวนาท ชมพัฒน์
 
นางสาววีรนุช จันดาวงษ์
     
 

นางเสาวนีย์ เวโรจนนันท์


 
นางสาวนภาพร กิจกระจ่าง
   

 

นางสาวรัชนีวรรณ เผ่าวณิชย์

 
นางสาวโศภิดา  คล้ายหนองสรวง
     
 
นายนรภัทร โอทาตะวงค์
 
ว่าที่ร.ต.นวนันท์ พิบูลย์ปราชญา
     
 

นางสาวจริยา เอิบบุญ
 
นายมนูญศักดิ์ กลิ่นหอม
     
 

นายวุฒิชัยพงษ์อดัม จันทร์ดก
 
นางสาววรรณาภรณ์ เทิดเกียรติวิริยะ
     
 

นายจิณณวัตร ปานจีน
 
นางสาวกรองกาญจน์ ชื่นชม
     
 
นางสาววีระยา พาวัง
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th
  499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888