งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
 
ระดมเงินทรัพยากร
 
   
 
   
 
   
 
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556
 
   
 
   
 
   
  
 
   
 
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
   
   
   
 
        
 
      
 
งานดื่มน้ำชาการกุศล เพื่อหารายได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา