สำนักงานผู้อำนวยการ
 
                                ประสานงานระหว่างฝ่ายงานต่างๆของโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน
 
                                ดูแลบุคลากรที่เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
 
                                บันทึกตารางงานของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
 
                                ดูแลเอกสารแฟ้มเสนอท่านผู้อำนวยการ และส่งคืนกับฝ่ายงานต่างๆ
 
                                ดูแลการประชุมในสำนักงานผู้อำนวยการ