คู่มือ งานควบคุมภายใน
เอกสารแนวทาง การจัดทำเอกสารการประเมินผลการควบคุมภายใน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ การประเมินผลการควบคุมภายใน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เอกสารประกอบการอบรม แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
โดย วิทยากรนางสาวอัจฉรา อัคนิทัต