รายงานผลการดำเนินงาน งานควบคุมภายใน
 
                           รายงาน งานควบคุมภายใน ปี 2556
                                    รายงานผล ระดับหน่วยงานย่อย
                                    รายงานผล ระดับโรงเรียน
                                     หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1
                                     รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA   
 
                            รายงาน งานควบคุมภายใน ปี 2557
                                    รายงานผล ระดับหน่วยงานย่อย
                                    รายงานผล ระดับโรงเรียน
                                     หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1
                                     รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA
 
                            รายงาน งานควบคุมภายใน ปี 2558
                                    รายงานผล ระดับหน่วยงานย่อย
                                    รายงานผล ระดับโรงเรียน
                                     หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1
                                     รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA
 
                                   ปี 2558 ระบบงานควบคุมภายใน เป็น Best Practice งานบริหารงบประมาณ
                                    เป็นจุดเด่นที่สามารถออกเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้ Click
 
                            รายงาน งานควบคุมภายใน ปี 2559
                                   รายงานผล ระดับหน่วยงานย่อย
                                    รายงานผล ระดับโรงเรียน
                                    หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1
 
                            รายงาน งานควบคุมภายใน ปี 2560
                                    รายงานผล ระดับหน่วยงานย่อย
                                     รายงานผล ระดับโรงเรียน
                                    หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1
                                    รายงานผลการปฏิบัติงาน งานควบคุมภายใน ตามระบบ PDCA
 
                                   ปี 2560 ระบบงานควบคุมภายใน เป็น Best Practice งานบริหารงบประมาณ
                                   เป็นจุดเด่นที่สามารถออกเผยแพร่เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่น ๆ ได้
                             รายงาน งานควบคุมภายใน ปี 2561
                                   รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน