ส่งรายงาน งานควบคุมภายใน 2560
ภายใน 5 ตุลาคม 2560
(ท้ายเอกสาร ให้ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560)

พิมพ์ 1 ชุด และ ลงลายมือชื่อหัวหน้างาน
ส่งที่ ครูอุเบกขา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องหมวดคอมพิวเตอร์
พร้อมส่งทุกไฟล์ที่ E-mail : tup_ctrlrisk@hotmail.com

(หรือ บันทึกไฟล์ลงเฟรชไดว์นำมาส่งก็ได้ค่ะ)
(สามารถตรวจเช็คการส่งรายงานได้ ที่เมนู ตรวจการส่งรายงาน Click )