ส่งรายงาน งานควบคุมภายใน 2562
ภายใน 5 ตุลาคม 2562

พิมพ์ 1 ชุด และ ลงลายมือชื่อหัวหน้างาน
ส่งที่ ครูอุเบกขา อาคาร 5 ชั้น 3 ห้องหมวดคอมพิวเตอร์
พร้อมส่งทุกไฟล์ที่ E-mail : tup_ctrlrisk@hotmail.com

(หรือ บันทึกไฟล์ลงเฟรชไดว์นำมาส่งก็ได้ค่ะ)
(สามารถตรวจเช็คการส่งรายงานได้ ที่เมนู ตรวจการส่งรายงาน Click )