การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2561 (กำหนดส่ง 6 ตุลาคม 2561)
กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งรายงาน
ยังไม่ส่งรายงาน
วันที่ , หมายเหตุ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์      
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์      
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ส่งแล้ว
 
5 ตุลาคม 2561
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ    
  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ    
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ    
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ    
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
  งานห้องสมุด
ส่งแล้ว
 
4 ตุลาคม 2561
  งานทะเบียนและวัดผล      
  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้      
  งานรับนักเรียน      
       
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  งานการเงินและการบัญชี      
  งานตรวจสอบภายใน      
  งานพัสดุและสินทรัพย์      
       
กลุ่มบริหารงานบุคคล      
       
กลุ่มบริหารงานทั่วไป      
       
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน