การส่งรายงาน งานควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ 2562 (กำหนดส่ง 6 ตุลาคม 2562)
กลุ่มงาน / กลุ่มสาระการเรียนรู้
ส่งรายงาน
ยังไม่ส่งรายงาน
วันที่ , หมายเหตุ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
  กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย      
  กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์      
  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์      
  กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ      
  กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ      
  กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ      
  กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ      
  กลุ่มสาระฯ ศิลปะ      
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
  งานห้องสมุด      
  งานทะเบียนและวัดผล      
  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้      
  งานรับนักเรียน      
       
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  งานการเงินและการบัญชี      
  งานตรวจสอบภายใน      
  งานพัสดุและสินทรัพย์      
       
กลุ่มบริหารงานบุคคล      
       
กลุ่มบริหารงานทั่วไป      
       
กลุ่มงานบริหารนโยบายและแผน