25 - 26 พฤษภาคม 2558

การประชุมปฏิบัติการสรุปผล
การประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
คุณไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
เป็นประธาน

7- 8 พฤษภาคม 2558

ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

26 เมษายน 2558

โครงการอบรมอาสาจราจร
ภายใต้โครงการ
"เตรียมพัฒน์รักความปลอดภัย"
( Safety Zone TUP )

31 มีนาคม 2558

พิธีมอบประกาศนียบัตร และ
รางวัลเรียนดี ปีการศึกษา 2557
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

25 - 26 มีนาคม 2558

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม
การบริหารและการจัดการศึกษา
ตามระบบ PDCA
ปีการศึกษา 2558

18 มีนาคม 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

17 มีนาคม 2558

โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอน
เรื่อง เทคนิคการปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในชั้นเรียนรวม และ การจัดการ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษ

16 มีนาคม 2558

การประชุมสัมมนาโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพครู สู่คุณภาพผู้เรียน สหวิทยาเขตศรีนครินทร์

12-13 มีนาคม 2558

นิทรรศการหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งโครงงาน
"การค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทุกคน"
OCOP 2014 The Best Discoveries
for All

20 กุมภาพันธ์ 2558

งานดื่มน้ำชาการกุศล
เพื่อหารายได้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2558

งานทำบุญครบ 37 ปี ต.อ.พ.
และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

5 กุมภาพันธ์ 2558

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย ระหว่าง โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กับ
ราชบัณฑิตยสถาน

 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th