youtube        facebook

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวณีรนุช แตงเลี้ยง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย
และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด
รายการชิงแชมป์เอเชีย
(15th AKF CADET, JUNIOR &
U21 CHAMPIONSHIP 2016)
ครั้งที่ 15 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2559

13 มกราคม 2560

ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ
และวันครู

12 มกราคม 2560

มอบของขวัญปีใหม่ แก่ ทหาร และ ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และ
อำนวยความสะดวก การจราจร

11 มกราคม 2560

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
นายไพรัช แสงทอง ร่วมกิจกรรม
โครงการ สุขภาพดี ชีวีแจ่มใส
ออกกำลังกายตามวัย โรคภัยไม่มี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

8 มกราคม 2560

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
คุณ ดร.พรนิภา ลิมปพยอม

7 มกราคม 2560

โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร
สำหรับครูที่บรรจุ และย้ายเข้า
ตั้งแต่ปี 2556-2559

23-24 ธันวาคม 2559

โรงเรียนในเครือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โครงการสัมมนาฝ่ายบริหารและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี

21 ธันวาคม 2559

กีฬา เตรียมพัฒน์ กับ ศรีพฤฒา
สร้างความสัมพันธ์

20 ธันวาคม 2559

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่
คุณหญิงสุชาดา ถิรวัฒน์
คุณยอดยิ่ง เอื้อวัฒนสกุล
คุณกมล รอดคล้าย

7 , 15 ธันวาคม 2559

การประเมินครูผู้ช่วย
ปีการศึกษา 2559

 
 
 

นางวรรณดี นาคสุขปาน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ