ยินดีกับศิษย์เตรียมพัฒน์คนเก่ง

รางวัล เหรียญทอง
ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2559
ณ เมืองซูริก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

" นายอภิชาติเมธี     โชติรัตนพิทักษ์"

17 สิงหาคม 2559

ประเมินการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ScQA
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2

11 สิงหาคม 2559

12 สิงหาคม
ฑีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
วันแม่แห่งชาติ ทรงพระเจริญ
8 สิงหาคม 2559


การอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4-5 สิงหาคม 2559


TUP ASEAN
อาเซียนนิทัศน์พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21
1 สิงหาคม 2559

โครงการ ส่งเสริมกิจรรม ศิลปะ ดนตรี
กีฬาเป็นกลไก พัฒนาจิตใจและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมกีฬาไทย และกีฬาพื้นบ้าน

30 กรกฎาคม 2559


โครงการชุมชนสร้างสรรค์
ประสานสัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน

28-29 กรกฎาคม 2559

งานเทศน์มหาชาติมหากุศล
เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ หอประชุม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th