18 มีนาคม 2558

การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557

17 มีนาคม 2558

โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอน
เรื่อง เทคนิคการปรับพฤติกรรม
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ในชั้นเรียนรวม และ การจัดการ
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษ

16 มีนาคม 2558

การประชุมสัมมนาโครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพครู สู่คุณภาพผู้เรียน สหวิทยาเขตศรีนครินทร์

12-13 มีนาคม 2558

นิทรรศการหนึ่งห้องเรียน
หนึ่งโครงงาน
"การค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทุกคน"
OCOP 2014 The Best Discoveries
for All

20 กุมภาพันธ์ 2558

งานดื่มน้ำชาการกุศล
เพื่อหารายได้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

20 กุมภาพันธ์ 2558

งานทำบุญครบ 37 ปี ต.อ.พ.
และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

5 กุมภาพันธ์ 2558

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทย ระหว่าง โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กับ
ราชบัณฑิตยสถาน

 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th