ยินดีกับศิษย์เตรียมพัฒน์คนเก่ง

" นายอภิชาติเมธี     โชติรัตนพิทักษ์"

เหรียญเงินฟิสิกส์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2558 ประเทศอินเดีย

11 สิงหาคม 2558

ฆีฆายุกาโหตุ มหาราชินี
วันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2558

โครงการเทิดพระเกียรติ
"วันแม่แห่งชาติ"
เพลงเพื่อแม่ Music foe MOM

8-9 สิงหาคม 2558

ค่าย Life Skill ค่ายทักษะ
นักเรียน English Program
มัธยมศึกษาปีที่ 1

6 สิงหาคม 2558

เปิดโลกอาเซียน Discover Asean
"เพลงอาเซียน The Asean Musical"

28 กรกฎาคม 2558

อบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

25-26 กรกฎาคม 2558

ประชุมผู้ปกครอง โครงการชุมชน
สร้างสรรค์ประสานสัมพันธ์
บ้าน-โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 / 2558

17 กรกฎาคม 2558

ประชุมสัมมนา โครงการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

 
 
 

นายธีระพงศ์ นิยมทอง
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th