ยินดีกับศิษย์เตรียมพัฒน์คนเก่ง

รางวัล เหรียญทอง
ฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 2559
ณ เมืองซูริก
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

" นายอภิชาติเมธี     โชติรัตนพิทักษ์"

25-27 กันยายน 2559

การประชุมสัมมนา
การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สู้ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
จังหวัดตรัง
23 กันยายน 2559

คุรุปูชนีย์ แด่ครูดี...ศรีแผ่นดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 และ
เตรียมพัฒน์จรัสค่า มุทิตาด้วยดวงใจ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
19 กันยายน 2559

พิธีแสดงมุทิตาจิตคารวะ
ครูเกษียณอายุราชการ

29 สิงหาคม 2559

รับประเมินการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ ScQA

29 สิงหาคม 2559

รับการประเมิน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
27-28 สิงหาคม 2559

จุดประกายความคิดในการทำโครงงาน
โดยท่านวิทยากร
ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร
24 สิงหาคม 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ชมรมครูเก่า
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
23-25 สิงหาคม 2559

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
22-26 สิงหาคม 2559

งานสัปดาห์ห้องสมุด
 
 
 

นางอนงค์ อรุณพูลทรัพย์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
 
     
 
     
 


499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กทม.10250
โทร. 0-2722-7970 FAX. 0-2321-3888

 

Copyright © 2009, All Rights Reserved | www.tup.ac.th