หน้าหลัก    บุคลากร    แหล่งเรียนรู้   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    ติดต่อเรา
ครูสอนประวัติศาสตร์

        เก็บรวบรวมข้อมูลครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์


โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  สหวิทยาเขต วิภาวดี สถานที่ตั้งเลขที่ 119 หมู่ 1 ซอย สายไหม 43 ถนนสายไหม
แขวงสายไหม เขตสายไหม 10220 โทรศัพท์ 02-536-0017
  ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์
     1. นายชูเกียรติ สนธิ สอนวิชาประวัติศาสตร์
     2. นายสุทธิศักดิ์ นนท์วิทย์ สอนวิชาประวัติศาสตร์
     3. นางสาวคะนึงนิตย์ ตลุ่มทอง สอนวิชาประวัติศาสตร์
  ปราชญ์ท้องถิ่นด้านศาสนา
     พระปลัดอิทธิพลปชานิโก (พระอาจารย์อ๊อด) ที่อยู่ วัดสายไหม

 


โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
  สหวิทยาเขต เสรีไทย สถานที่ตั้งเลขที่ 43 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนุบุรี เขตมีนบุรี 10510
โทรศัพท์ 02-540-7202 โทรสาร 02-540-7201
  ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์
     1. นางสาวพุธวรรณ เอมนางน่อง สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้น ม. 1
     2. นางกุลจิรา เหมือนสุทธิวงค์ สอนวิชาประวัติศาสตร์ชั้น ม. 6โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงหเสนี) 2
  สหวิทยาเขต เสรีไทย สถานที่ตั้งเลขที่ 333 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 10240
โทรศัพท์ 02-947-9160-1 โทรสาร 02-509-5577
  ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์
     1. นางส่องแสง หนูรุ่ง
     2. นายกฤษฏา สังวร
     3. นางลักษณี บูลย์สิริภัทราวชรมน
     4. นางสาวอรยา เทศงามถ้วน
     5. นางเหมือนแข โกรทางกูร
  สื่อวัตกรรมผลงานวิชาการงานวิจัย
     1. ได้ฝึกกิจกรรมฝึกกระบวนการคิดและเชื่อมโยงเหตุการณ์
     2. CD เรื่องพระพุทธมหามณี คู่บารมีศรีสยาม
     3. มอบงานการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาที่มีต่อ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ม.6 (ผลงานวิชาการเลือนวิธยะฐานะ ดศ.3)