หน้าหลัก    บุคลากร    แหล่งเรียนรู้   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    ติดต่อเรา
บุคลากรด้านประวัติศาสตร์

        รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ทั่วทุกภาค โดยมีรายชื่อ
สถานที่ และเบอร์โทรศัพท์ สามารถติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้
โดยจะประกอบไปด้วยข้อมูลของครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 1 และรุ่น 2 รวมทั้งยังรวบรวม
ข้อมูลครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทำเนียบครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 1
 ทำเนียบครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 2
 ครูสอนประวัติศาสตร์