หน้าหลัก    บุคลากร    แหล่งเรียนรู้   เว็บไซต์ที่น่าสนใจ    ติดต่อเรา
เขตลาดพร้าว

      เดิมเขตลาดพร้าวมีฐานะเป็น ตำบลลาดพร้าว ขึ้นอยู่กับอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ต่อมาได้มีการยุบรวมจังหวัดธนบุรีและจังหวัดพระนคร เปลี่ยนเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนการเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลลาดพร้าวจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงลาดพร้าว และอยู่ในเขตการปกครองของสำนักงานเขตบางกะปิ
      ต่อมาในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532 จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ และตั้ง เขตลาดพร้าว และเขตบึงกุ่ม จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2540 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตลาดพร้าวใหม่ โดยแบ่งพื้นที่แขวงจรเข้บัวเฉพาะส่วนที่อยู่ฟากเหนือคลองโคกครามและคลองตาเร่งไปเป็นพื้นที่ของเขตบางเขน และแบ่งพื้นที่บางส่วนของแขวงลาดพร้าวไปจัดตั้งเป็นเขตวังทองหลาง ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการจัดขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง
      และในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2545 กระทรวงมหาดไทยได้โอนพื้นที่บางส่วนของเขตวังทองหลางมาเป็นส่วนหนึ่งของแขวงลาดพร้าว


แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
1. พระตำหนักพระแม่กวนอิมโชคชัย 4   
   อาคารเลขที่ 4 / 37  ซอยสุขสันต์ 7  ถนนลาดพร้าว 53  เขตลาดพร้าว  จ.กรุงเทพมหานคร 10230
เปิดให้เข้าชม         
ค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

      เมื่อพุทธศักราช 2529 ได้มีผู้มีจิตศรัทธาหลายท่านจะถวายที่ให้สร้างพระมหาเจดีย์มากมาย ซึ่งพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ก็ยังไม่มีบัญชาว่าจะให้สร้างที่ไหน อย่างไร ต่อมา
ในวันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2530 ลูกศิษย์ทั้งหลายต่างรวมพลังกัน
จุดธูปอัญเชิญองค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์เสด็จมาชี้แนะเกี่ยวกับสถานที่ที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ พระองค์จึงได้เสด็จมารับสั่งว่า “ให้สร้างพรมหาเจดีย์ ณ ฝั่งตรงข้ามพระตำหนัก”  เหตุที่เลือกสถานที่แห่งนี้ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ทรงรับสั่งว่าเพราะในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวังเก่าของพระองค์ เป็นที่มังกรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะที่นี่เป็นส่วนหัวของพญามังกร ยิ่งกว่านั้นพระองค์ท่านยังทรงรับสั่งว่า “อู่คิ้ว อู่ติก” หมายความว่า “ไม่ว่าใครมาตั้งจิตอธิษฐานถึงพร้อมด้วยกาย วาจา ใจ อันแน่วแน่แล้วก็จะสมปรารถนาในสิ่งที่หวังทุกประการ” เพราะที่นี่เป็นทะเลใหญ่ให้ทุกคนมาล้างเวรล้างกรรม มาขัดเกลาจิตใจ
ไม่ว่ากรรมเวรอะไรก็แล้วแต่ พระองค์ทรงยินดีรับแทนเราขึ้นมาหมด

     เมื่อทราบสถานที่ก่อสร้างจึงได้กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์
ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2531 หลังจากที่ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เป็นที่เรียบร้อย คุณวิวัฒน์ แซ่อึ้ง คุณไพศาล ชีวะศิริ และคุณสมบัติ เพชรตระกูล ได้ดำเนินเรื่องเกี่ยวกับแบบองค์พระมหาเจดีย์ และได้ทำการติดต่อขออนุญาตในการก่อสร้าง ในขณะนั้น หลวงพ่อเสริมศักดิ์ อธิปัญโญ ได้ควบคุมดูแลการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ ตั้งแต่เริ่มทำการตอกเสาเข็ม ซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะต้องรับน้ำหนักขององค์พระมหาเจดีย์ซึ่งมีความสูง 21 ชั้น ฯลฯ

    พระมหาเจดีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) พันกรพันเนตร ที่มีความสูง 8.30 เมตร แกะสลักด้วยไม้จันทร์หอมจากประเทศจีนและปิดด้วยทองคำแท้ มีพระพักตร์ 20 หน้า จำนวน 4 องค์ ฯลฯ

     พระอาจารย์ใหญ่กวงเซงได้มีรับสั่งให้มีพิธีฉลองพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2543 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2543 รวม 11 วัน 11 คืน โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล จำนวน 11,000 รูป


2.วัดลาดพร้าว 
เลขที่ 1  หมู่ 9  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว   จ.กรุงเทพมหานคร 10230
เปิดให้เข้าชม         
ค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

    ลาดพร้าวสร้างเมื่อประมาณพ.ศ  ๒๔๑๓  (จ.ศ. ๑๒๒๔, ร.ศ. ๘๘)  เริ่มแรกทีเดียว ไม่ได้ตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  แต่ตั้งอยู่ที่ บริเวณเชิงสะพานตรงข้าม กับร้านเซเวนอีเลฟเว่น   (อยู่ห่างจากที่วัดปัจจุบัน ประมาณ ๑๐๐ เมตร และที่ดินบางส่วนของวัดยังมีอยู่)  ในสมัยสร้างวัดใหม่ๆ  ชาวบ้านลาดพร้าว
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง กุฏิสงฆ์ขึ้นประมาณ ๒ – ๓   หลัง
แล้วได้นิมนต์พระอาจารย์เพิ่ม มาอยู่ปกครองวัด  ในระยะแรกนี้ ยังเป็นเพียง สำนักสงฆ์เท่านั้น  ต่อมาในปี พ.ศ ๒๔๑๗  (จ.ศ. ๒๓๖, ร.ศ.๙๓)  คณะสงฆ์และชาวบ้านลาดพร้าว  ได้มีความเห็นพร้องต้องกันว่า สมควรย้ายวัดมาอยู่ที่วังลาดพร้าว (วังคือแอ่งน้ำขังที่กว้างใหญ่กว่าบึง)  เพราะ สถานที่เดิม นั้นเป็นที่ดอนไม่สะดวกต่อการที่ พระสงฆ์ สามเณรจะใช้น้ำ
จึงได้ย้ายวัดมาสร้างใหม่ที่วังลาดพร้าว นี้ (สถานที่ ปัจจุบัน) เพราะที่แห่งใหม่นี้อยู่ใกล้แหล่งน้ำกว่า และเป็นทางแยก คลองทรง กระเทียม กับคลองลาด พร้าว  ทั้ง เป็นที่ลุ่ม  
เป็นวังกว้าง   จึงสะดวกต่อการใช้น้ำ ฯลฯ

    พระครูวิศิษฏ์สุทธิ คุณ (จำรัส  เหมวณฺโณ)  เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบัน ปัจจุบันวัดลาดพร้าว มีเนื้อที่ ทั้งหมด  ๒๔  ไร่เศษ 
3. วัดสิริกมลาวาส  ( วัดใหม่เสนานิคม ) หมู่ 11 สี่แยกวังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ 10230
เปิดให้เข้าชม         
ค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 – 570 - 8193

ประวัติความเป็นมาและการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์

   เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนา กรรมฐาน เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม ฝึกสมาธิ  ภาวนา มีความสัปปายะ สงบเงียบ  สงบเย็น ร่มรื่นมาก โดยมีหลวงปู่หลอด ปโมทิโต ศิษย์โดยตรงองค์สุดท้ายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระวิปัสสนาจารย์และเจ้าอาวาส  ท่านเป็นพระากรรมฐานที่มีชื่อเสียง ใช้เวลาศึกษากรรมฐานและออกธุดงค์เป็นเวลาร่วมถึง 26 ปี
เมื่อเข้าไปภายในวัดจะรู้สึกได้ทันทีถึงความสงบเงียบ ร่มเย็นด้วยลานต้นไม้ด้านหน้าวัดที่ให้ร่มเงา มองไปเบื้องหน้าจะพบพระอุโบสถอันสวยงาม  ด้านข้างเป็นที่ประดิษฐานของพระแม่ธรณีและหลวงพ่อดำ  นอกจากนี้ยังมีของดีคือขอนไม้พญางิ้วดำ  ซึ่งเป็นไม้มงคลศักดิ์สิทธิ์มีอายุหลานพันปี  ผู้คนให้ความเลื่อมใสศรัทธามากอีกด้วย
ปราชญ์ท้องถิ่น


1. นายบพิธ   แสงแก้ว  ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว

ผลงาน

  1. โครงการเคาะประตูบ้าน
  2. โครงการลาดพร้าวร่วมใจรักษ์คูคลอง
  3. โครงการลาดพร้าวร่วมใจพัฒนาวัดถวายฯวันแม่ ฯลฯ      

 

เทศกาลงานประเพณ 
ของดีในท้องถิ่นน้ำจิ้มซอสมะม่วง
เป็นซอสที่ผลิตจากมะม่วง ผสมพริก รสกลมกล่อม ไม่มีวัตถุกันเสีย ใช้ประกอบอาหารได้ทุกชนิด บรรจุในกระเช้าไม้ไผ่

 
ขนมไทย
ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมชั้น
ขนมหม้อแกง ฯลฯ มีวิธีการทำแบบดั้งเดิม รสหวาน หอมแบบไทย

ขนมไทย
ขนมไทย อร่อย สะอาดถูกหลักอนามัย ได้แก่ เมี่ยงคะน้า ทองม้วนสมุนไพร

ตับบด
ตับไก่บด สำหรับทาขนมปัง หรือรับประทานกับข้าว เหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต ผู้ป่วย และเสริมสุขภาพสำหรับผู้เป็นโรคโลหิตจาง

เครื่องหอม
น้ำอบไทย น้ำปรุงน้ำหอม เป็นเครื่องหอมในเทศกาลต่างๆของไทย
นำใบสมุนไพรชนิดต่างๆ มาต้มรวมกันแล้วทิ้งไว้ให้เย็นกรองเอาแต่น้ำไว้ นำดินสอพองมาละลาย และแบ่งใส่ขวดหรือภาชนะ