Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สื่อกสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สารบัญ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก
คำชี้แจง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แบบทดสอบก่อนเรียน
การชำ
   การชำกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่
   การชำกิ่งแก่
การตอน
   การตอนแบบปาดกิ่ง
   การตอนแบบกรีดกิ่ง
   การติดตาแบบตัวที
แบบทดสอบหลังเรียน
คุยกับครูภาสินี
   ( facebook )
ตรวจสอบคะแนน
เอกสารอ้างอิง
การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
โฮมเพจสื่อการเรียนรู้ เรื่อง  การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ  
ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ
หรือไม่ใช้ส่วนสืบพันธุ์  เป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืชในการขยายพันธุ์
เช่น กิ่ง ลำต้น ใบ ได้แก่ การปักชำ การตอนกิ่ง การติดตา
การต่อกิ่ง การทาบกิ่ง ให้เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมา  ซึ่งต้นพืชใหม่ที่ได้มีลักษณะเหมือต้นแม่
ข้อดีของการขยายพันธุ์แบบไม่ต้องอาศัยเพศ  คือไม่กลายพันธุ์ สะดวกต่อการดูแลรักษา
ได้ผลเร็ว และสามารถขยายพันธุ์พืชที่ยังไม่มีเมล็ดหรือไม่สามารถมีเมล็ดได้
แต่มีข้อเสียคือ ไม่มีรากแก้ว บางวิธีขยายพันธุ์ได้คราวละไม่มาก
ต้องใช้เทคนิคและความรู้ช่วยบ้าง เพื่อให้ง่ายในการศึกษา
ผู้เรียนสามารถ เลือกศึกษาการขยายพันธุ์แบบไม่ต้องอาศัยเพศแบบใดก่อนก็ได้
ก่อนจะศึกษาควรทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วศึกษาเนื้อหา และ
ทำแบบทดสอบหลังเรียน ระหว่างศึกษาผู้เรียนสามารถฝากคำถามถึงครูผู้สอน
และคุยทาง facebook ได้ โดยคลิกที่เมนู คุยกับครูภาสินี( facebook )ได้ตลอดเวลา
ผู้เรียนควรจะเข้ามาศึกษาบ่อยๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

ผู้ผลิตสื่อ
ครูภาสินี  ลังประเสริฐ
   
ครูภาสินี  ลังประเสริฐ : pasinee_l@tup.ac.th : pasinee02@hotmail.com
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2